OPP­SKRIF­TER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Crafting -

De fles­te ut­ga­ver av Mi­necraft lå­ser opp opp­skrif­ter grad­vis, etter hvert som du har gjenstander nok til å craf­te det de vi­ser. Opp­skrif­ter kom­mer i to uli­ke for­mer: de som har en spe­si­fikk form og de som ikke har det. Opp­skrif­ter med spe­si­fik­ke for­mer kre­ver at du leg­ger ma­te­ria­le­ne dine ak­ku­rat som opp­skrif­ten vi­ser. Det­te kan for ek­sem­pel være en hak­ke, en kis­te el­ler en ovn. I mot­set­ning kan man for ek­sem­pel lage tenn­stål ved å plas­se­re en jern­bar­re og flint hvor som helst på rute­net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.