HEM­ME­LIG­HE­TER OG RÅD

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Crafting -

En­hver opp­skrift som kan la­ges på et rute­nett som er 2x2 ru­ter stort, kan føl­ge­lig også la­ges på det størs­te rute­net­tet. Man­ge opp­skrif­ter kre­ver det størs­te rute­net­tet dog.

Du kan ikke få en ovn til å smel­te ting for­te­re, men du KAN be­nyt­te deg av fle­re ov­ner sam­ti­dig for å job­be ras­ke­re. Alt du tren­ger å gjø­re er å for­de­le fy­rings­ma­te­ria­let og res­sur­se­ne dine på tvers av ov­nen du skal bru­ke.

Det bes­te fy­rings­ma­te­ria­let du kan bru­ke er en bøt­te med lava – den­ne va­rer i 100 blok­ker før den går tom, men da må du også byt­te ut bøt­ta etter­på. Kull­blok­ker er hak­ket mind­re ef­fek­ti­ve: Dis­se smel­ter 80 gjenstander per kull­blokk. Man kan der­imot kas­te inn 64 kull­blok­ker i en ovn for å smel­te 5120 gjenstander uten å byt­te fy­rings­stoff. Det kre­ver 576 kull­bi­ter for å lage 64 kull­blok­ker, så en lav­a­bøt­te er an­ta­ge­lig enk­le­re å skaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.