SULT

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Helse, Sult & Erfaring -

Ak­ku­rat som helse­må­le­ren har også sult­må­le­ren 10 iko­ner som til sam­men re­pre­sen­te­rer 20 po­eng. Du blir sta­dig mer sul­ten over tid – hvor fort det­te skjer av­hen­ger av hvor ak­tiv du er. Lø­ping er et ek­sem­pel på en ak­ti­vi­tet som gjør deg sul­ten fort – du bru­ker fær­re po­eng ved å gå.

Når sult­må­le­ren er full, får du til­ba­ke ett helse­po­eng per halv­se­kund, og du mis­ter ett sult­po­eng for hvert hjer­te du får. Hvis sult­må­le­ren vi­ser fær­re enn seks po­eng, mis­ter du ev­nen til å sprin­te, og hvis alle sult­po­eng for­svin­ner, vil du be­gyn­ne å mis­te helse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.