ER­FA­RING

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Helse, Sult & Erfaring -

Nes­ten alt man gjør i Mi­necraft gir deg sjan­sen til å få er­fa­rings­po­eng ( EXP på fag­språ­ket). Er­fa­rings­må­le­ren be­gyn­ner helt tom, men fyl­les opp med grøn­ne blok­ker etter hvert som du får fle­re og fle­re po­eng. Fyll en hel må­ler, og du vil gå opp ett nivå! Jo høy­ere nivå du er i, jo fle­re po­eng kre­ves for å nå nye ni­vå­er.

Er­fa­rings­po­eng duk­ker opp som blin­ken­de, gul­grøn­ne ku­ler – du vet når du har sam­let inn po­en­ge­ne, et­ter­som du vil høre et li­te pling.

I mot­set­ning til i and­re spill, blir man ikke ster­ke­re el­ler ras­ke­re ved å sam­le inn er­fa­rings­po­eng i Mi­necraft, men det lar deg i det mins­te gjø­re fle­re kule ting. Er­fa­rings­po­eng kan for ek­sem­pel bru­kes for å re­pa­re­re el­ler for­hek­se gjenstander. Hvis du ikke har nok er­fa­rings­po­eng, får du ikke for­hek­set el­ler re­pa­rert det du vil.

Den enk­les­te må­ten du kan sam­le inn er­fa­ring på er ved å dre­pe mober. Sikt deg gjer­ne inn på mober som har ut­styr på seg: Du får eks­tra­po­eng per gjen­stand de bru­ker!

Du kan også sam­le inn er­fa­rings­po­eng ved å gra­ve ut årer ( jo sjeld­ne­re, jo fle­re po­eng), smel­te blok­ker, avle venn­li­ge mober, fan­ge fisk, byt­te med lands­by­bo­ere og til og med ved å lage mat!

Husk at det ikke nød­ven­dig­vis er bra å spa­re på er­fa­rings­po­en­ge­ne: Hvis du dør, mis­ter du alt sam­men, så det er best å bru­ke dem mens du fort­satt kan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.