AVAN­SERT RE­PA­RE­RING

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Reparering -

Du kan re­pa­re­re to gjenstander på en am­bolt på sam­me måte som ved hjelp av et craf­ting-rute­nett, men den­ne me­to­den vil også ta vare på even­tu­el­le for­hek­sel­ser den ak­tu­el­le gjen­stan­den måt­te ha. Det kos­ter der­imot er­fa­rings­po­eng, og jo bed­re gjen­stan­den er, jo mer er­fa­rings­po­eng må du ha.

Du må en­ten kom­bi­ne­re to gjenstander som beg­ge er litt øde­lag­te for å lage én ny gjen­stand (ak­ku­rat som på et craf­ting-rute­nett) el­ler al­ter­na­tivt «lap­pe» gjen­stan­den sam­men med ma­te­ria­let den er lagd av. Du kan for ek­sem­pel re­pa­re­re en dia­mant­hak­ke med en dia­mant el­ler en ely­tra med fan­tommem­bran. Når du lap­per noe sam­men, vil én bit at rå­ma­te­ria­let gi gjen­stan­den til­ba­ke 25 pro­sent av maks hold­bar­het. Det­te kan være litt unød­ven­dig, da man ofte kan lage en helt ny gjen­stand med de sam­me ma­te­ria­le­ne. Med det sagt: Det kan gi me­ning å lap­pe sam­men rust­nin­ger og and­re gjenstander som har gode for­hek­sel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.