LANDS­BY­BO­ERE

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Bytting -

Lands­by­bo­ere har et av 13 til­fel­di­ge yr­ker, med grup­per som de­fi­ne­res av kles­far­gen de­res. Du kan se hva slags lands­by­boer du snak­ker med på bytte­skjer­men

Bøn­der ( bru­ne kut­ter)

Van­li­ge bøn­de kjø­per rå mat ( hve­te, po­te­ter, gul­røt­ter, gress­kar og me­lo­ner) og sel­ger til­be­red­te og craf­te­de mål­ti­der til­ba­ke til deg. Fiske­re kjø­per snø­rer og kull, mens de sel­ger for­hek­se­de fiske­sten­ger. Bytt bort seks fisker og en sma­ragd for å få en kokt fisk i re­tur. Gje­te­re kjø­per ull og sel­ger sak­ser og far­get ull. Bue­ma­ke­re kjø­per snø­rer og sel­ger pi­ler og bu­er. Du kan sel­ge 10 grus­blok­ker og en sma­ragd til dem for å få flint du kan bru­ke for å lage pi­ler selv.

Bi­blio­te­ka­rer ( hvi­te kut­ter)

Van­li­ge bi­blio­te­ka­rer kjø­per pa­pir og bø­ker, og de vil sel­ge for­hek­se­de bø­ker, kom­pass, bok­hyl­ler og mye mer. Hvis ryk­tet ditt er godt nok, kan du også kjø­pe navne­skilt fra dem. Gi dem en bok el­ler en sma­ragd, og de vil gi deg en for­hek­set bok i re­tur.

Kar­to­gra­fer

kjø­per og sel­ger gjenstander som har noe med kart å gjø­re. Hvis du gir dem et kom­pass og sma­rag­der, vil de sel­ge deg et ut­fors­ker­kart som kan la deg fin­ne et hav­mo­nu­ment el­ler et herskapshus.

Pres­ter ( lil­la kut­ter)

Pres­ter kom­mer bare i én va­ri­ant: en geist­lig. Geist­li­ge er den mest nyt­ti­ge land­by­bo­eren, da de har en rek­ke sjeld­ne va­rer og gjenstander. De kjø­per sto­re meng­der råt­tent kjøtt og gull­bar­rer, og til gjen­gjeld sel­ger de rød­steins­støv, la­sur­stein, en­der-per­ler og glø­de­stein. Når du har et godt ryk­te, vil de også sel­ge en for­hek­sel­ses­flas­ke som det el­lers er umu­lig å få tak i. Den­ne flas­ken gir fra seg er­fa­rings­po­eng når du kas­ter den.

Sme­der ( svar­te for­klær)

Alle sme­der vil byt­te va­re­ne sine mot sto­re meng­der kull, jern­bar­rer og dia­man­ter. Rust­nings­sme­der sel­ger rust­nin­ger, in­klu­dert ring­brynje­rust­nin­ger (som det er umu­lig for spil­le­re å craf­te). Vå­pen­sme­der sel­ger øk­ser og sverd lagd av jern og dia­man­ter – dis­se våp­ne­ne har ofte uli­ke for­hek­sel­ser også. Verk­tøysme­der sel­ger for­hek­se­de jern­spa­der og for­hek­se­de jern­hak­ker – på høy­ere ni­vå­er sel­ger de også for­hek­se­de dia­mant­hak­ker.

Slak­te­re ( hvi­te for­klær)

Van­li­ge slak­te­re kjø­per sto­re meng­der rått kjøtt og mas­se kull. Til gjen­gjeld sel­ger de til­be­red­te ko­te­let­ter og til­be­redt kyl­ling. Lær­ar­bei­de­re kjø­per lær og sel­ger lær­rust­ning og sa­ler.

Knø­len har in­tet yrke og kan ikke byt­tes med.

Knø­ler (grøn­ne kut­ter)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.