SKREVNE BØ­KER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Bøker -

Hvis du slår sam­men en bok med en fjær og en blek­k­sekk, vil du lage en gjen­stand som he­ter «book and quill», alt­så bok og fjær­penn. Du kan bru­ke den­ne gjen­stan­den for å skri­ve mas­se for­skjel­lig, så bruk den for å ta no­ta­ter, skri­ve på­min­nel­ser til deg selv og lag­re ko­or­di­na­ter du vil fin­ne igjen se­ne­re – du kan til og med lage en spill­dag­bok!

Hver bok kan være 50 si­der lang, og hver side kan ha 256 tegn. Det blir 12 800 tegn to­talt, noe som til­sva­rer et sted mel­lom 2 000 og 3 000 ord per bok. Du tren­ger ikke å skri­ve alt i Mi­necraft hel­ler, men kan gjer­ne ko­piere tekst fra and­re ste­der.

Du kan også lage spe­sial­ef­fek­ter ved å bru­ke «pa­ra­graf»-teg­net (§). Hvis du ikke fin­ner det på tas­ta­tu­ret ditt, kan du hol­de nede «Alt»-knap­pen og tas­te inn «0167» på num­mer­tas­ta­tu­ret til høy­re. Det­te er noen av ef­fek­te­ne du kan be­nyt­te deg av:

§ k = Tegn som end­rer seg til­fel­dig

§ l = Fet tekst

§ m = Gjen­nom­stre­ket tekst

§ n = Un­der­stre­ket tekst

§ o = Kur­si­vert tekst

§ 0-9 el­ler a-f = Far­get tekst

§ r = Til­bake­s­till tekst

Når du er fer­dig med en bok, kan du sig­ne­re den. Det­te la­ger en per­ma­nent «skre­vet bok» som ikke kan end­res se­ne­re – den kan der­imot ko­pie­res og byt­tes med en bi­blio­te­kar ( men du bør ikke byt­te bort ori­gi­na­len).

For å ko­piere en skre­vet bok, tren­ger du bare å craf­te den sam­men med usig­nert bok og en fjær­penn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.