DAG ÉN

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Mi­necraft-rei­sen din be­gyn­ner ved «spawn-punk­tet», og det er også her du kom­mer til å hav­ne hver gang du dør – i hvert fall til å be­gyn­ne med. Alt vir­ker gans­ke trygt nå, men det­te kom­mer ikke til å vare len­ge. Du har om­trent 10 mi­nut­ter til nat­ten fal­ler på, så det er in­gen tid å mis­te! Be­gynn å san­ke inn ma­te­ria­ler og bygg et sted hvor du kan søke til­flukt for nat­ten.

Merk:

Hvis du be­gyn­te med en bo­nus­kis­te, kan du hop­pe over mye av det­te. Dis­se kis­te­ne gir deg grunn­leg­gen­de ma­te­ria­ler og red­ska­per, men det er vel litt som å juk­se?

Mi­necrafts Sur­vi­val-mo­dus er der mo­roa skjer: Du må ut­fors­ke, byg­ge, craf­te og slåss for å opp­da­ge hem­me­lig­he­te­ne spil­let hol­der skjult. Og alt be­gyn­ner med deg, ale­ne i en uen­de­lig ver­den. Hva nå?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.