Finn mat

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Den enk­les­te må­ten å fin­ne mat på i be­gyn­nel­sen er ved å lete i om­rå­det rundt «spaw­nen» din. Uli­ke bio­mer har uli­ke mat­kil­der lett til­gjen­ge­lig.

Eike­trær og mør­ke eike­trær er van­li­ge man­ge ste­der i spil­let, og ved å øde­leg­ge blade­ne de­res kan du av og til fin­ne ep­ler. I snitt må man hug­ge ned fire eike­trær/ to mør­ke eike­trær for å fin­ne ett eple.

Det er også gans­ke lett å fin­ne sop­per i kal­de, mør­ke bio­mer. Det fin­nes to ty­per sop­per – bru­ne og røde – men de kan bare spi­ses når du fin­ner en av hver og slår dem sam­men med en bol­le for å lage sopp­stu­ing.

Hvis du er hel­dig nok til å fin­ne en lands­by, kan du også san­ke inn po­te­ter, gul­røt­ter og rød­be­ter fra åkre­ne der. Bare husk å la noe være igjen så inn­byg­ger­ne kan plan­te nye grønn­sa­ker!

Og til slutt: Det er fort gjort å fin­ne me­lo­ner som gror i det fri hvis du be­fin­ner deg i jun­gel­om­rå­der. Dis­se kan craf­tes om til me­lon­bi­ter, og så spi­ses for å bli kvikk og rask.

Du kla­rer deg ikke len­ge i Mi­necraft uten mat i ma­gen. Før du kan ut­fors­ke spil­let or­dent­lig, bør du lære deg hvor­dan og hvor du kan fin­ne mat – og hva du må gjø­re med den!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.