Gra­ving

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Gra­ving ( el­ler «mi­ning» som det egent­lig he­ter) i Mi­necraft in­ne­bæ­rer å knu­se og sam­le inn en blokk. Av og til vil en ut­gravd blokk øde­leg­ges – and­re gan­ger kan du pluk­ke opp den ak­tu­el­le blok­ken. En sjel­den gang kan du pluk­ke opp noe helt an­net. Alt det­te av­hen­ger av hvil­ken blokk du knu­ser, hva slags verk­tøy du bru­ker og mye an­net! Det­te læ­rer du mer om snart.

Nå som du vet litt mer om ver­de­nen, er det på tide å be­gyn­ne med det Mi­necraft egent­lig hand­ler om: gra­ving!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.