Helse, sult og er­fa­ring

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Helse­må­le­ren be­står av 10 hjer­ter som til sam­men re­pre­sen­te­rer 20 helse­po­eng. Når du mis­ter et helse­po­eng, vil halv­par­ten av ett hjer­te bli svart – når alle hjer­te­ne blir svar­te, vil du dø.

Du kan mis­te helse­po­eng på man­ge for­skjel­li­ge må­ter: fall­ska­de, an­grep fra en mob el­ler en an­nen spil­ler, ild, druk­ning el­ler en eks­plo­sjon ... for å nev­ne noe. Du kan også sul­te ihjel hvis du ikke pas­ser på sult­må­le­ren din.

Tre må­le­re på skjer­men vil fyl­les opp/tøm­mes av­hen­gig av hva som skjer med deg i Mi­necraft. Det­te er helse-, sult- og er­fa­rings­må­ler­ne dine, og du gjør lurt i å vite hva de be­tyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.