Kart og ut­forsk­ning

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

For å lage et kart, må du be­gyn­ne med suk­ker­rør: Sett sam­men tre suk­ker­rør for å lage tre pa­pir­ark – fort­sett slik og kob­le ni pa­pir­ark sam­men for å lage et tomt kart.

For å fyl­le opp kar­tet, tren­ger du bare å hol­de det i in­ven­ta­ret ditt og klik­ke på det. Kar­tet vil øye­blik­ke­lig fyl­les opp med de­tal­jer fra om­rå­det du be­fin­ner deg i. I be­gyn­nel­sen vi­ser kar­tet bare et vel­dig li­te om­rå­de, men hvis du craf­ter det sam­men med åtte nye pa­pir­ark, kan du få et litt stør­re kart. Du kan gjø­re det­te fle­re gan­ger for å lage et kart som dek­ker enor­me av­stan­der.

Det er lurt å vite hvor man har vært, bå­de for å unn­gå å gå deg vill, men også så du kan fin­ne til­ba­ke til ting du har bygd. Lær deg å bru­ke rik­tig verk­tøy!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.