Årer

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Gull kan kun ut­vin­nes ved hjelp av en jern- el­ler dia­mant­hak­ke – der­et­ter må du smel­te det.

Gull er mykere enn jern, så gjenstander lagd av det­te ma­te­ria­let vil ha kor­te­re hold­bar­het enn el­lers. Sam­ti­dig er det let­te­re å for­hek­se gull, noe som be­tyr at du får kraf­ti­ge­re for­hek­sel­ser for mind­re er­fa­rings­po­eng. Verk­tøy lagd av gull er også ras­ke­re til å gra­ve enn and­re verk­tøy, så det er noen for­de­ler.

Gullårer duk­ker opp i grup­per på 4-8 blok­ker i de 32 ne­ders­te la­ge­ne av ho­ved­ver­de­nen. I me­sa-ør­ken-bio­men kan man der­imot fin­ne gull gans­ke nær­me over­fla­ten.

I be­gyn­nel­sen av spil­let vil du bare se et par årer – jern og kull – men etter hvert som du be­ve­ger deg len­ger ned un­der jor­den, vil du fin­ne mye mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.