Es­sen­si­el­le råd

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Det kan være vans­ke­lig å kom­me i gang med Mi­necraft når man spil­ler det for al­ler førs­te gang. Der­for har vi satt sam­men et par råd som kun de mest er­far­ne vet om.

Det tar 20 mi­nut­ter å spil­le gjen­nom et helt døgn i Mi­necraft. Da­gen va­rer i 10 mi­nut­ter, sol­opp­gang og sol­ned­gang var i 90 se­kun­der hver, mens nat­ten var i to­talt syv mi­nut­ter.

Må­nen byt­ter fase hver enes­te natt. Det fin­nes åtte måne­fa­ser i spil­let, og dis­se går på rund­gang. Jo stør­re må­nen er, jo mer sann­syn­lig er det at du mø­ter mober med for­hek­sel­ser og sta­tus­ef­fek­ter.

Er­fa­rings­po­eng av­gjør hvor man­ge «po­eng» du ser på skjer­men din når du dør. Tal­let for­tel­ler deg hvor man­ge po­eng du har tjent si­den for­ri­ge gang du døde, in­klu­dert det du har brukt opp un­der­veis.

Trap­per er ikke bare hen­di­ge for å de­ko­re­re el­ler lage hus­tak – ved å gå opp og ned trap­per bru­ker du mind­re sult­po­eng enn du vil­le brukt på å hop­pe den sam­me dis­tan­sen.

Du kan bru­ke for­skjel­li­ge tre­ty­per i opp­skrif­te­ne dine for å end­re ut­se­en­det på en­kel­te gjenstander (slik som dø­rer og bå­ter). And­re gan­ger har ikke tre­val­get noe å se (slik som med sen­ger).

Når du spil­ler på vans­ke­lig­hets­gra­den Hardco­re, har hjer­te­ne dine et litt an­net ut­se­en­de – det­te in­di­ke­rer at hvis du dør, er det for godt!

Ak­ku­rat som i vir­ke­lig­he­ten, står so­len opp i øst i Mi­necraft. På sam­me måte går den også ned i vest, så hvis du noen­sin­ne er usik­ker på hvor du er, er det bare å sjek­ke hvor so­len be­ve­ger seg. Nord er opp­over på kar­tet.

Ikke craft alt med en gang. Noen res­sur­ser tar mind­re plass enn det du en­der opp med å lage (slik som ett som blir til to bein­mel). Ved å ikke craf­te dis­se før du tren­ger dem, kan du bære mer.

Fak­ler fun­ge­rer ikke un­der vann, men du kan få

bed­re sikt i dy­pet ved å plas­se­re gress­kar­lyk­ter, glø­de­stein el­ler sjø­lan­ter­ner der nede.

Det er umu­lig å fal­le ut­for klip­per når du sni­ker!

Prøv å unn­gå å gra­ve un­der vann. Det­te la­ger en suge­ef­fekt som kan gjø­re det vans­ke­li­ge­re å svøm­me.

Du kan sprin­te rett over mel­lom­rom som er én blokk sto­re.

Du kan gra­ve ut blok­ker fra en av­stand på fire blok­ker – av­stan­den har ikke noe å si for hvor fort du gra­ver.

Et par blok­ker er uknu­se­li­ge, der­iblant berg­grunn og End-por­tal- ram­mer.

Ob­si­di­an er den har­des­te blok­ken i spil­let: Det tar 250 se­kun­der å knu­se den for hånd, el­ler 21 se­kun­der hvis du bru­ker en dia­mant­hak­ke.

Husk at du må ta med deg det du tren­ger når du skal byg­ge en por­tal i Nether: Det fin­nes ikke na­tur­lig ob­si­di­an i Nether, og du kan hel­ler ikke lage det for­di det ikke fin­nes vann der!

Når Nether-por­ta­ler åp­nes i ho­ved­ver­de­nen, vel­ger de et gyl­dig sted å kas­te deg i ut Nether. Det­te be­tyr at man ald­ri kan duk­ke opp et sted som er øye­blik­ke­lig far­lig.

Por­ta­ler kan bru­kes av så godt som samt­li­ge mober, så det er mu­lig å ta med seg tam­me dyr inn i Nether. På sam­me måte kan også fiendt­li­ge mober kom­me ut fra Nether!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.