Ska­de og død

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Ska­de er så mangt i Mi­necrafts far­li­ge ver­den – det er delt opp i en rek­ke uli­ke ty­per som kan på­vir­ke spil­le­re og mober på for­skjel­li­ge må­ter.

An­greps­ska­de er det som skjer når noe an­gri­per noe an­net, en­ten det er med lang­dis­tan­se- el­ler nær­kamps­vå­pen. Lynska­de for­år­sa­kes kun av lyn­ned­slag og er der­for nok­så sjel­den vare.

Fall­ska­de er noe man tar når man fal­ler fra en høy­de som er stør­re enn fire blok­ker. Man tar ett skade­po­eng for hver blokk over de fire, og fal­ler man i bak­ken fra over 23 blok­ker, vil det­te være dø­de­lig uan­sett hvor godt rus­tet man er. Noen mober er im­mu­ne mot fall­ska­de.

Druk­nings­ska­de blir et pro­blem når spil­le­ren går tom for ok­sy­gen un­der vann – da tar man to skade­po­eng per se­kund. De fles­te mober kan også druk­ne.

Kvel­nings­ska­de er gans­ke likt druk­ning, men skjer bare når en blokk prø­ver å fyl­le det sam­me om­rå­det som der spil­le­ren el­ler en mob står (for ek­sem­pel hvis grus fal­ler ned fra ta­ket). Da tar man ska­de som til­sva­rer ett po­eng hvert halv­se­kund.

Ildska­de opp­står når en spil­ler tar fyr el­ler kom­mer i kon­takt med magma­blok­ker. Man tar ett skade­po­eng per halv­se­kund.

Eks­plo­sjons­ska­de for­år­sa­kes av eks­plo­sjo­ner rundt om­kring i ver­de­nen, in­klu­dert TNT, fyr­ver­ke­ri og cre­epe­re. Man tar mer ska­de jo nær­me­re man står eks­plo­sjo­nen.

La­vaska­de er den far­ligs­te skade­ty­pen i spil­let: Du tar fire skade­po­eng hvert halv­se­kund!

Det er vans­ke­lig å unn­gå å ta ska­de i Mi­necraft. En­ten du kas­ter deg ut i kamp mot kji­pe mober el­ler går for nær­me en kak­tus, vil du som re­gel ska­de deg før el­ler si­den. Slik tak­ler du det:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.