Re­pa­re­ring

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Du kan ut­fø­re enk­le re­pa­ra­sjo­ner på et­hvert craf­ting­rute­nett. Alt du tren­ger er to gjenstander av sam­me type med mind­re enn full hold­bar­het. Gjenstander av uli­ke ma­te­ria­ler el­ler av for­skjel­li­ge slag kan ikke kom­bi­ne­res: Du kan re­pa­re­re en stein­øks ved å kom­bi­ne­re den med en an­nen stein­øks, men du kan ikke kom­bi­ne­re en stein­øks med en jernøks.

For å gjen­nom­føre re­pa­ra­sjo­nen, må du plas­se­re beg­ge gjenstander på rute­net­tet sam­men – her vil de na­tur­lig slå seg sam­men til én en­kelt og re­pa­rert gjen­stand. Den nye gjen­stan­den får også fem pro­sent eks­tra hold­bar­het, så det gir me­ning å re­pa­re­re tin­ge­ne dine i ste­det for å la de gå helt i styk­ker.

Det kos­ter in­gen­ting å re­pa­re­re gjenstander slik, og det gir deg også mer le­dig plass i in­ven­ta­ret ditt. Men vær be­visst på at det­te sam­ti­dig vil få gjen­stan­de­ne til å mis­te even­tu­el­le for­hek­sel­ser de har, til og med hvis beg­ge gjenstander har den sam­me for­hek­sel­sen.

For­de­len med det­te sys­te­met er at du kan bru­ke det for å fjer­ne uøns­ke­de for­hek­sel­ser fra gjenstander du vil be­hol­de. Kan­skje du hel­ler vil­le ha en helt an­nen for­hek­sel­se?

Man­ge av Mi­necrafts gjenstander va­rer for evig, men and­re har be­gren­set hold­bar­het. Verk­tøy og rust­nin­ger vil for ek­sem­pel bli øde­lagt etter hvert som du bru­ker dem, men da er det bare å re­pa­re­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.