Gole­mer

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Det fin­nes to go­lem­ty­per i Mi­necraft: en snø­go­lem og en jern­go­lem. De bru­kes for det mes­te til for­svar og vil auto­ma­tisk an­gri­pe fiendt­li­ge mober som kom­mer i nær­he­ten av deg. Det­te gir deg mu­lig­het til å for­sva­re deg ( el­ler unn­slip­pe!).

Gole­mer er venn­li­ge mober du kan på­kal­le ved å plas­se­re blok­ker i et spe­si­fikt møns­ter. I mot­set­ning til and­re mober, er de øye­blik­ke­lig lo­ja­le mot deg når de duk­ker opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.