Biom-hem­me­lig­he­ter

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Hvert enes­te biom i Mi­necraft har fle­re uni­ke hem­me­lig­he­ter. Her er noen av de ku­les­te:

KALDT HAV

Sjø­bun­nen i det­te bio­met er dek­ket med grus. Torsk duk­ker kun opp i kal­de og lunk­ne hav­om­rå­der.

DYPT HAV

Dis­se om­rå­de­ne er opp­til dob­belt så dype som van­li­ge hav. Hav­mo­nu­men­ter duk­ker opp her.

ØR­KE­NER

Ør­ke­ner har nes­ten ikke plan­te- el­ler dyre­liv, men har man­ge uni­ke strukturer: lands­byer, brøn­ner, ør­ken­temp­ler.

EKS­TRE­ME FJELL

Du vil fin­ne man­ge fle­re grot­ter enn van­lig un­der dis­se brat­te fjell­si­de­ne. Det­te er også det enes­te ste­det du kan fin­ne sma­rag­der.

BLOMSTERSKOG

Bloms­ter­sko­ger er en av­art av van­li­ge skogs­om­rå­der – trær byt­tes ut med bloms­ter, in­klu­dert en hånd­full sjeld­ne plan­ter som ikke fin­nes noe an­net sted i spil­let.

FROSSENT HAV

Det­te bio­met er fylt med is­fjell og det enes­te ste­det du kan fin­ne blå is­blok­ker.

GRESSLETTER

Gressletter har et stort ut­valg fre­de­li­ge mober og er også et sted man ofte fin­ner lands­byer. Det­te er også blant de få ste­de­ne man fin­ner hes­ter i spil­let.

ISSLETTER

Issletter er det enes­te ste­det man kan fin­ne iglo­er.

ISPIGGER

Den­ne sjeld­ne va­ri­an­ten av issletter er full av sto­re is­tårn lagd av tett­pak­ket is, en blokk du ikke kan fin­ne and­re ste­der.

JUNGEL

Jun­gel­bio­mer hu­ser sjeld­ne plan­ter, slik som me­lo­ner og ka­kao­bel­ger. Du fin­ner også uni­ke mober her: pa­pe­gøy­er og oze­lo­ter fin­nes in­gen and­re ste­der.

MEGA-TAIGA

En tem­pe­rert skog som be­står av su­per­høye trær. Det­te bio­met har uni­ke mose­kampe­stei­ner og en sjel­den jord­type kalt «podsol».

ME­SA

Me­sa­er er stei­ne­te, farge­rike ør­ke­ner og er det enes­te ste­det du kan fin­ne rød sand, rød sand­stein og far­get ter­ra­kot­ta.

SOPPØYER

Soppøyer er su­per­sjeld­ne og be­står my­ce­li­um i ste­det for jord. De er dek­ket av sop­per og er det enes­te ste­det moo­shroo­mer fin­nes. Det fin­nes ikke fiendt­li­ge mober her – ikke en­gang un­der bak­ken!

TET­TE SKO­GER

Dis­se om­rå­de­ne be­står ute­luk­ken­de av tett­pak­ke­de, mør­ke eike­trær og sto­re sop­per. Det­te er det enes­te ste­det herr­skaps­hus duk­ker opp.

SA­VAN­NE

Dis­se var­me gress­om­rå­de­ne er det enes­te ste­det du kan fin­ne aka­sie­trær i spil­let og det and­re ste­det man fin­ner hes­ter. Den mu­ter­te ut­ga­ven, sa­van­ne M, har eks­tremt høye fjell og er blant spil­lets ra­res­te bio­mer.

SUMP

Sum­per be­står av grunt, grønn­far­get vann fylt med vann­lil­jer, slyng­plan­ter og masse­vis av sop­per. Det er lett å fin­ne lei­re her, og sum­per er også det enes­te ste­det hyt­ter duk­ker opp.

VAR­ME HAV

Dis­se un­der­vanns­bio­me­ne er det enes­te ste­det du kan fin­ne ko­rall­rev i spil­let. I mot­set­ning til and­re hav­bio­mer, fin­nes det ikke tang her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.