Over­le­vel­ses­råd

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Høy­bal­ler er den enes­te blok­ken som kan spi­ses av mober. De hel­bre­der hes­ter, es­ler og mul­dyr for opp­til 10 hjer­ter, og det­te gjør det­te til den bes­te må­ten å ta vare på dy­re­ne dine.

De fles­te mat­ty­per kan ikke spi­ses når sult­må­le­ren er full. De tre mat­ret­te­ne du KAN spi­se er chorus-frukt, gull­ep­ler og melk, da dis­se gjen­stan­de­ne har and­re bruks­om­rå­der.

Du mis­ter ikke melke­bøt­ta di når du la­ger en kake – du får den til­ba­ke som en tom bøt­te.

Hes­ter kan kom­me i syv uli­ke grunn­far­ger og kan ha fem uli­ke mar­ke­rin­ger – det­te fø­rer til at de kan ha opp­til 35 uni­ke va­ri­an­ter.

Steik og ko­te­let­ter er de mest ef­fek­ti­ve må­te­ne for å få til­ba­ke helse – du kan nem­lig stab­le dem i rygg­sek­ken din! Ka­nin­stu­ing og ka­ker fyl­ler på mer helse av gan­gen, men dis­se gjen­stan­de­ne kan ikke stab­les oppå hver­and­re i in­ven­ta­ret ditt.

Vann må være på sam­me høy­de el­ler høy­ere enn åker­ne dine for at det skal ha noen ef­fekt.

Åke­re vil ikke gro når du so­ver el­ler be­fin­ner deg for langt unna der de er plan­tet.

Det vans­ke­ligs­te med Mi­necraft kan ofte være å hol­de seg i live. Sørg for å unn­gå pro­ble­ma­tis­ke mober og vær for­sik­tig når du mø­ter spil­lets na­tur­li­ge fa­rer. Dis­se rå­de­ne vil hjel­pe deg med å hol­de deg i live!

Du kan craf­te et gull­eple el­ler en gyl­len gul­rot ved å om­rin­ge et eple med gull­bar­rer el­ler en gul­rot med gull­klum­per.

Hver fem­ti­en­de po­tet­plan­te du høs­ter vil ha en gif­tig po­tet – den­ne er litt grøn­ne­re enn nor­ma­le po­te­ter og kan ikke plan­tes el­ler ba­kes. Hvis du spi­ser en gif­tig po­tet, har du en sjan­se på 60 pro­sent for å få Po­i­son­ef­fek­ten i tre se­kun­der.

Du kan høs­te åke­rene dine let­te­re ved å over­svøm­me dem med vann. Alt du har plan­tet vil ri­ves opp av van­net, og det­te gjør job­ben vel­dig lett for deg.

Hvis du vil at åke­rene dine skal gro for­te­re, er det lurt å plan­te dem i va­rie­ren­de ra­der i ste­det for å sam­le alt på ett sted. Åke­re gror sak­te­re hvis de be­fin­ner seg i nær­he­ten av man­ge av de sam­me plan­te­ne.

Du kan gra­ve ut gress­kar- og me­lon­blok­ker med alt mu­lig (selv med hen­de­ne dine), men øk­ser gjør job­ben for­test.

Suk­ker­rør­plan­ter har en ør­li­ten sjan­se for å være fire blok­ker høye i ste­det for den van­li­ge høy­den, som er tre blok­ker høy.

En sjel­den gang vil zom­bier gi fra seg po­te­ter og gul­røt­ter når de dør.

Heste­rid­ning er den ras­kes­te trans­port­me­to­den på land.

Du får mer ull når du klip­per en sau kon­tra hvis du dreper den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.