Stein

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Det fin­nes man­ge uli­ke stein­ty­per, men de fles­te er gans­ke like hver­and­re. I mot­set­ning til tre, kan ikke stein­ty­per byt­te plass i alle mu­li­ge opp­skrif­ter.

Det de fles­te stein­ty­per har til fel­les er at de har en eks­plo­sjons­mot­stand på 30 og at de kan gra­ves ut med hak­ker. Her er det du tren­ger å vite:

Van­lig stein er grå og gir fra seg bro­stein når du gra­ver den ut. Man kan bru­ke stein for å lage hel­ler, men van­li­ge stein­blok­ker kan ikke bru­kes for å lage trap­per.

Bro­stein er en spruk­ket ut­ga­ve av stein – den ser litt stygg ut, men gjør seg li­ke­vel godt i bygg­verk. Den kan craf­tes om til hel­ler, trap­per og vegger, så vel som ov­ner. Det er også den enes­te stein­blok­ken som kan gjø­res om til verk­tøy.

Gra­nitt, dio­ritt og ande­sitt er va­ri­an­ter av stein som duk­ker opp i sto­re årer i ho­ved­ver­de­nen – van­lig­vis un­der bak­ken, men også i fjell­kje­der. De kan ikke craf­tes om til hel­ler el­ler trap­per, men alle tre kan slås sam­men i grup­per på fire for å lage po­ler­te ut­ga­ver av seg selv.

Sand­stein duk­ker opp hvor­hen san­den er mer enn et par blok­ker dyp. I til­legg er det mas­se sand­stein i ør­ke­ner, lands­byer og i ør­ken­temp­ler. De kom­mer i to ut­ga­ver, rød og gul, men de er til­nær­mest iden­tis­ke – bare far­gen er ulik.

Sto­re de­ler av land­ska­pet i Mi­necraft be­står av en el­ler an­nen form for stein – det­te er også et ma­te­ria­le du kom­mer til å bru­ke mye, en­ten du skal byg­ge et hus, craf­te en hak­ke el­ler lage noe helt an­net!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.