Grunn­leg­gen­de rød­stein

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Rød­stein er egent­lig gans­ke en­kelt: Du plas­se­rer rød­steins­fak­ler og -blok­ker for å lage en kraft­kil­de – der­et­ter bru­ker du rød­steins­støv (som fun­ge­rer som «led­nin­ger») for å frak­te sig­na­le­ne fra sted til sted.

Det vik­tigs­te du kan vite, er at rød­steins­sig­na­ler be­ve­ger seg på to uli­ke må­ter: langs led­nin­ge­ne og gjen­nom spe­si­fik­ke blok­ker. De fles­te ugjen­nom­sik­ti­ge blok­ker vil fun­ge­re som le­de­re for strøm­men, mens gjen­nom­sik­ti­ge blok­ker (slik som vann og glass) vil stan­se sig­na­let helt.

Husk at selv om det er mu­lig å fin­ne rød­stein i Sur­vi­val mo­de, bru­ker de fles­te Crea­ti­ve mo­de når de skal lage kom­plek­se me­ka­nis­mer i spil­let. Da får man let­te­re til­gang på res­sur­ser, og man slip­per i til­legg å hans­kes med inn­på­slit­ne mober.

Rød­stein er Mi­necrafts «elek­tri­si­tet». Det­te te­ma­et kan fort bli utro­lig kom­pli­sert, men grunn­leg­gen­de rød­stein – bry­te­re, trykk­pla­ter og spa­ker – er let­te å mest­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.