De­ko­re­ring

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

MA­LE­RI­ER

Dis­se craf­tes ved å om­rin­ge en ull­bit med pin­ner. Ma­le­ri­et kan der­et­ter fes­tes på en­hver vegg i spil­let for å de­ko­re­re – det vil vel­ge blant 26 in­ne­byg­de bil­der som kom­mer i for­skjel­li­ge stør­rel­ser. Hvis du ikke li­ker bil­det du får, er det bare å knu­se ma­le­ri­et og hen­ge det opp på nytt.

GJEN­STANDS­RAM­MER

Gjen­stands­ram­mer craf­tes på sam­me måte som ma­le­ri­er, bare at man her bru­ker lær i ste­det for ull. Du kan der­et­ter kom­bi­ne­re ram­men med en rek­ke gjenstander – klok­ker, verk­tøy, rust­nin­ger og blok­ker – for å lage en de­ko­ra­sjon.

BLOMSTERPOTTER

De la­ges av mur­stein og kan bru­kes for å huse plan­ter av så godt som alle slag, in­klu­dert trær og kak­tu­ser. De kan også stje­les fra hekse­hyt­ter, og du kan plas­se­re dem nes­ten hvor som helst.

BOK­HYL­LER

Du kan lage bok­hyl­ler ved å set­te tre bø­ker mel­lom seks planke­blok­ker (sam­me hva slags). Al­ter­na­tivt kan du fin­ne dem i bi­blio­te­ker. De bru­kes først og fremst til for­hek­sel­ser, men kan også gjø­re det godt som dekorasjoner.

TEP­PER

Bruk tre blok­ker med far­get ull for å lage tep­per. Det er vans­ke­lig å set­te ting på tep­pe­ne, men de ly­ser hvert fall opp om­gi­vel­se­ne dine!

RUSTNINGSHOLDERE

Hvis du vil vise fram rust­nin­ge­ne dine, er det bare å lage en rust­nings­hol­der. Her kan du plas­se­re rust­nin­ger og mob-ho­der til den sto­re gull­me­dal­jen.

Når du har bygd en fun­ge­ren­de base du har lyst til å ta vare på, kan du be­gyn­ne å pus­se opp ste­dets ut­se­en­de litt. Her er noe av det du kan gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.