Bygge­råd

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Bruk mo­se­te bro­stein og spruk­ket stein for å gi byg­ge­ne dine et gam­melt og unikt ut­se­en­de. Bio­met du byg­ger i kan ha mye å si for ut­se­en­det på bygg­ver­ket ditt. Gress, løv og vann end­rer far­ger i uli­ke om­gi­vel­ser – du vil for ek­sem­pel ikke lage et svømme­bas­seng i en sump.

Du kan stab­le jern­sten­ger og gjerde­stol­per oppå hver­and­re for å lage kab­ler/stol­per – de for­blir tyn­ne så len­ge det ikke er noen blok­ker de kan fes­te seg til i nær­he­ten.

Du kan kom­bi­ne­re uli­ke ty­per av sam­me blokk når du byg­ger: Prøv for ek­sem­pel å slå sam­men gra­nitt og dio­ritt, el­ler hva med tre­plan­ker og tøm­mer­stok­ker. Det­te vil hind­re bygg­ver­ket ditt i å se likt ut over det hele.

Plan­legg hva du skal byg­ge: Du tren­ger ikke skri­ve ned alt du skal gjø­re på et styk­ke pa­pir, men vit hvor du skal be­gyn­ne og hva du tren­ger vi­de­re.

Gjør byg­nin­ger sto­re på inn­si­den. Den ide­el­le stør­rel­sen på en eta­sje er tre el­ler fire blok­ker. To er alt­for klaus­tro­fo­bisk – du kan ikke en­gang hop­pe!

Skrå­tak ser pro­fe­sjo­nel­le ut og gir deg også et loft på inn­si­den av byg­get ditt. For å få til det­te må du bru­ke trappe­blok­ker – de er per­fek­te for det­te for­må­let og får byg­get til å se utro­lig kult ut. Sørg også for at de hen­ger litt ut over veg­ge­ne dine.

Lag dob­le dø­rer i ste­det for en­kelt­dø­rer. Da er det ty­de­lig hvor ho­ved­inn­gan­gen på byg­get ditt er, og det får øye­blik­ke­lig et mer vok­sent og or­dent­lig ut­se­en­de

Vin­du­er er vik­ti­ge i man­ge bygg­verk, men det be­tyr ikke at de må se like ut hver gang du bru­ker dem. Eks­pe­ri­men­ter med for­skjel­li­ge glass­ty­per og -far­ger når du la­ger ditt nes­te bygg­verk!

Alle byg­ge­ne dine tren­ger ikke være per­fek­te

Det er nes­ten in­gen be­grens­nin­ger når du byg­ger i Mi­necraft, så her er noen tips og triks du kan be­nyt­te deg av for å lage ak­ku­rat det du vil!

kvad­ra­ter. Vir­ke­li­ge hus er sjel­den liv­løse ku­ber, og det tren­ger hel­ler ikke Mi­necraft-hus å være. Prøv deg fram med uli­ke for­mer!

Flat ut land­ska­pet der du skal byg­ge før du går i gang. Det er to grun­ner til at det­te er lurt: For det førs­te gjør det det lett å ved­li­ke­hol­de og de­ko­re­re, men det gjør også at du unn­går uhyg­ge­li­ge over­ras­kel­ser un­der bak­ken.

De­ko­rer ha­ge­ne dine med pas­sen­de plan­ter. Hvis du byg­ger et li­te hus, vil du som re­gel ha enk­le bloms­ter – byg­ger du et pa­lass, bør du kjø­re på med litt kraf­ti­ge­re sa­ker (rose­bus­ker og sjeld­ne bloms­ter). Et for­latt ut­hus tren­ger kan­skje ikke bloms­ter, men hva med noen slyng­plan­ter?

Bygg sti­er. Det blir all­tid vel­lyk­ket når du la­ger en sti mel­lom bygg­verk du har la­get. Stein er et godt al­ter­na­tiv, men du kan også bru­ke grus – bare hør på den dei­li­ge kna­se­ly­den den la­ger un­der føt­te­ne dine!

Et par vel­plas­ser­te skilt kan for­vand­le selv det enk­les­te ut­huset til noe med hu­mor og sjar­me. Se for deg hva du kun­ne kom­met til å for­tel­le en be­sø­ken­de om byg­get ditt og skriv det på et skilt i ste­det.

Unn­gå bro­stein: Det­te er kan­skje den van­ligs­te blok­ken i spil­let, men dess­ver­re er den kje­de­lig og lett å bli lei.

Auto­ma­ti­ser dø­rer. Plas­ser trykk­pla­ter foran dem så de auto­ma­tisk åp­ner og luk­ker seg. Bare ikke plas­ser dem uten­for hu­set ditt – zom­bier og and­re uvel­kom­ne mober kan også ak­ti­ve­re dem!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.