Rust­ning

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Rust­nin­ger gir mober el­ler spil­le­re som bru­ker dem mot­stand mot ska­de. Rust­nin­gens ef­fek­ti­vi­tet må­les ved hjelp av en rust­nings­må­ler: Den­ne ab­sor­be­rer ska­de du tar, sam­ti­dig som rust­ning også mis­ter hold­bar­hets­po­eng.

Spil­le­re og de fles­te men­neske­ak­ti­ge mober kan bru­ke fire rust­nings­de­ler: hjelm, bryst­pla­te, bein­klær og støv­ler. And­re mober, slik som mag­ma­ku­ber «spaw­ner» na­tur­lig med et visst an­tall rust­nings­po­eng.

Du kan blan­de og kom­bi­ne­re uli­ke rust­nings­ty­per – noen har til­sva­ren­de ver­di­er, men som re­gel går rekke­føl­gen slik (fra sva­kest til kraf­tigst): lær, gull, ring­bryn­je, jern og dia­mant.

Sam­ti­dig er det også slik at noen ty­per lar seg for­hek­se let­te­re, og det­te kan ofte mot­vir­ke de na­tur­li­ge for­skjel­le­ne. Jern er vans­ke­ligst å for­hek­se, etter­fulgt av dia­mant, ring­bryn­je og lær. Gull er let­test å for­hek­se.

Noen sier at an­grep er det bes­te for­svar, men en god rust­ning er også et gans­ke godt al­ter­na­tiv. Her får du vite alt du tren­ger å vite om hvor­dan rust­nin­ger fun­ge­rer i Mi­necraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.