For­hek­sing

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Den enk­les­te må­ten å for­hek­se noe ( også kjent som å «en­chan­te» det) er ved å bru­ke et for­hek­sel­ses­bord. Da tren­ger du føl­gen­de:

■ Et for­hek­sel­ses­bord (4 x ob­si­di­an, 2 x dia­mant, 1 x bok)

■ 1-3 lasursteinårer per for­hek­sel­ser

■ Fle­re er­fa­rings­po­eng

■ En gjen­stand som kan for­hek­ses (verk­tøy, rust­ning og bø­ker)

■ Valg­fritt: Bok­hyl­ler ( 6 x tre, 3 x bø­ker)

Når de plas­se­res rundt et for­hek­sel­ses­bord, vil bok­hyl­ler øke ni­vå­et en for­hek­sel­se kan nå. Du må der­imot bru­ke mer la­sur­stein og er­fa­rings­po­eng for å få det til å fun­ge­re.

Når du bru­ker bok­hyl­ler for å for­bed­re for­hek­sel­ser, er det en øvre gren­se på 15 bok­hyl­ler. Alle bok­hyl­ler uten­om det­te vil ikke ha noen ef­fekt på styr­ken til for­hek­sel­se­ne.

Når du er klar, er det bare å plas­se­re det du vil for­hek­se på bor­det sam­men med opp­til tre la­sur­steins­bi­ter. Du kan der­et­ter bru­ke er­fa­rings­po­eng sam­men med la­sur­stei­ne­ne for å for­hek­se den ak­tu­el­le gjen­stan­den.

Dess­ver­re er det in­gen måte å vite hvil­ken for­hek­sel­se du får før du ak­ti­ve­rer den. Det­te av­gjø­res av et par kom­plek­se al­go­rit­mer. Stort sett vil du få bed­re for­hek­sel­ser hvis gjen­stan­den er lagd av gull og du har man­ge bok­hyl­ler, men in­gen­ting er sik­kert når man for­hek­ser. Av og til kan du få fle­re kraf­ti­ge ef­fek­ter sam­ti­dig.

For­hek­sel­ser for­bed­rer våp­ne­ne og rust­nin­ge­ne dine slik at du kan få til­gang på nye og bed­re egen­ska­per. For­hek­sel­ser er vik­tig hvis du vil bryne deg på de tøf­fes­te om­rå­de­ne i spil­let!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.