Venn­li­ge mober

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Flag­ger­mus er rent de­ko­ra­ti­ve. Du kan an­gri­pe og dre­pe dem, men de gir deg in­gen ver­dens ting. Det bes­te er å ig­no­re­re dem helt.

Kyl­lin­ger er den enes­te mo­ben som av­les på to for­skjel­li­ge må­ter. Det fin­nes fle­re av dem i jun­gel­bio­mer, og de gir fra seg 0-2 fjær, én rå kyl­ling og opp til tre er­fa­rings­po­eng når de dør.

Kuer kan mel­kes hvis du har en bøt­te, og mel­ken de gir kan fjer­ne sta­tus­ef­fek­ter og craf­tes om til mat. Kuer gir fra seg 0-2 lær­styk­ker, 1-3 bi­ter rått kjøtt og 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør.

Hes­ter og es­ler er den enes­te mo­ben som kan pare seg på tvers av ar­ter. Hvis du slår sam­men en hest og et esel, får du et mul­dyr. Alle dis­se dy­re­ne duk­ker kun opp på slet­ter og sa­van­ner, og alle tre kan ut­sty­res med sa­ler. Hes­ter er den enes­te ty­pen som kan få på seg rust­ning, mens es­ler og mul­dyr kan ut­sty­res med kis­ter. Mul­dyr er ras­ke­re og ster­ke­re enn es­ler, men ikke i nær­he­ten av van­li­ge hes­ter. De gir alle fra seg 0-2 lær­styk­ker og 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør.

Moo­shroo­mer duk­ker kun opp på soppøyer. Du kan bru­ke en saks for å for­vand­le dem til van­li­ge kuer – al­ter­na­tivt kan du bru­ke en bol­le for å få sopp­stu­ing. De slip­per 0-2 lær­styk­ker og 1-3 bi­ter rått kjøtt når de dør. Dis­se ku­ene kan også mel­kes med en bøt­te.

Ho­ved­ver­de­nen er full av mober, bå­de snil­le og slem­me. Vi skal snart se nær­me­re på de mind­re hyg­ge­li­ge skap­nin­ge­ne i Mi­necraft, men først skal vi ram­se opp de som ikke prø­ver å dre­pe deg.

Oze­lo­ter «spaw­ner» kun i jungel-bio­mer. De er den enes­te mo­ben som kan skrem­me bort cre­epe­re og som ikke tar ska­de fra fall. Når de dør, gir de fra seg 1-3 er­fa­rings­po­eng, og når de tem­mes, byt­ter de pels til en litt mer hus­lig katt. De jak­ter ofte på kyl­lin­ger og baby­skil­pad­der, og de kan se spil­le­re selv om spil­le­ren er usyn­lig.

Pa­pe­gøy­er hol­der til i jung­ler og kom­mer i en av fem uli­ke farge­drak­ter. Når de stry­ker med, gir de fra seg 1-2 fjær og 1-3 er­fa­rings­po­eng. Du kan tem­me pa­pe­gøy­er ved å fore dem frø og for­gif­te dem ved å gi dem kjeks. De vil imi­te­re ly­den til mober i nær­he­ten, og hvis du spil­ler mu­sikk for dem, vil de dan­se.

Gri­ser kan ris på hvis du har en sal (selv uten å tem­mes), og de trans­for­me­res til zom­bie­grise­menn når de blir truf­fet av ly­net. De gir fra seg 1-3 rå ko­te­let­ter og 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør.

Ka­ni­ner duk­ker opp i ør­ken-, taiga-, mega taiga-, kald taiga- og is­slet­te-bio­mer. De har ulik pels av­hen­gig av hvor de hol­der til. Når de dør, gir de fra seg 1-3 er­fa­rings­po­eng, 0-1 bi­ter ka­nin­pels, 0-1 bi­ter rått ka­nin­kjøtt og mu­li­gens en ka­nin­labb. Til van­lig le­ter de etter og spi­ser opp mod­ne gul­rot­åke­re.

Sau­er kan ta uli­ke far­ger og få ulla til å vokse ut igjen ved å spi­se gress. De gir fra seg én ull­blokk, 1-2 bi­ter lamme­kjøtt og 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør. Når de klip­pes med saks, gir de fra seg 1-3 ull­blok­ker. De kom­mer ho­ved­sak­lig i hvit, grå, ly­se­grå, svart el­ler brun, men én av 600 vil også være sjokk­rosa!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.