Fiendt­li­ge mober

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Grotte­ed­der­kop­per er mind­re enn van­li­ge ed­der­kop­per og er den enes­te mo­ben som kan for­gif­te deg med bit­tet sitt. De gir fra seg 0-2 snø­rer og mu­li­gens et ed­der­kopp­øye når de dør. De gir deg også 0-3 er­fa­rings­po­eng. Cre­epe­re vil eks­plo­de­re hvis de kom­mer for nær­me deg. De gir fra seg 0-2 krutt­bi­ter når de dør, men kan også gi fra seg en mu­sikk­ski­ve ( hvis de blir skutt av et skje­lett) el­ler et cre­eper-hode ( hvis de spren­ges av en ladd cre­eper).

Evo­ke­re an­gri­per med troll­dom som på­kal­ler hugg­ten­ner fra bak­ken og vexer som flyr rett i sy­net ditt. Ser de blå sau­er, vil de også kas­te magi som gjør ulla de­res rød! Når de dør, gir de fra seg 10 er­fa­rings­po­eng, ett stykk «to­tem of the un­dy­ing» og 0-1 sma­rag­der. De duk­ker kun opp i herr­skaps­hus.

La­ma­er kan an­gri­pe deg med spyt­tet sitt hvis du er slem. De kan tem­mes og ut­sty­res med et tep­pe el­ler en kis­te for å bære ting for deg. De gir fra seg 0-2 lær­styk­ker og 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør.

Fan­to­mer duk­ker kun opp når du ikke har so­vet på tre da­ger. De gir fra seg 0-1 fan­tom-mem­bra­ner og fem er­fa­rings­po­eng.

Sølv­kre gjem­mer seg i helt al­min­ne­li­ge stein­blok­ker, også kjent som «monsteregg». De kan fly til­ba­ke til eg­get sitt når de blir ska­det, og de gir fra seg fem er­fa­rings­po­eng når de dør.

Dess­ver­re fin­nes det ikke bare snil­le mober i ho­ved­ver­de­nen – det er tonne­vis av fien­der du kan opp­da­ge også!

Skje­let­ter har pil og bue, men kan også pluk­ke opp and­re vå­pen og rust­nin­ger de fin­ner på bak­ken. Hvis de har på seg hjelm, vil de ikke bren­ne opp i so­len (slik de van­lig­vis gjør). De gir fra seg fem er­fa­rings­po­eng, 0-2 bein og 0-2 pi­ler når de dør.

Sli­mer «spaw­ner» ikke i nær­he­ten av en spil­ler, så du er nødt til å rei­se et godt styk­ke hvis du vil hil­se på dis­se skap­nin­ge­ne. De fin­nes kun over bak­ken og en sjel­den gang i tun­ne­ler un­der jor­den ( på spe­si­fik­ke ste­der). Når de dør, de­ler de seg opp i mind­re ut­ga­ver av seg selv. Den mins­te slime-va­ri­an­ten gir fra seg 0-2 slim­bal­ler og ett er­fa­rings­po­eng når den dør.

Ed­der­kop­per kan klat­re på vegger og hop­pe for å an­gri­pe spil­le­ren. Når de dør, gir de fra seg 0-2 snø­rer, mens én av tre ed­der­kop­per også gir fra seg et ed­der­kopp­øye. De gir også bort fem er­fa­rings­po­eng.

Stray-fien­der har 80 pro­sents sjan­se for å duk­ke opp i ste­det for van­li­ge skje­let­ter i kal­de bio­mer. Dis­se fien­de­ne sky­ter Slow­ness-pi­ler og gir fra seg 0-2 bein, 0-1 Slow­ness-pi­ler og fem er­fa­rings­po­eng.

Vin­di­ca­tor-fien­der er en økse­gal il­la­ger-va­ri­ant som be­fin­ner seg in­ne i herr­skaps­hus. De føl­ger ikke etter spil­le­re gjen­nom jern­dør­er, men el­lers er det li­te som kan stop­pe dem. De gir fra seg 0-1 sma­rag­der og fem er­fa­rings­po­eng når de dør.

Hek­ser er nes­ten im­mu­ne mot ska­de fra for­hek­sel­ser og tryl­led­rik­ker, og de kan hel­bre­de seg selv raskt. De an­gri­per med sine egne tryl­led­rik­ker. Lands­by­bo­ere som blir truf­fet av ly­net for­vand­ler seg til dis­se skap­nin­ge­ne. De gir fra seg fem er­fa­rings­po­eng, samt seks til­fel­di­ge ting fra den­ne lis­ten: glass­flas­ker, krutt, glø­de­steins­støv, rød­stein, ed­der­kopp­øy­ne, suk­ker og pin­ner.

Ul­ver an­gri­per kun hvis de blir pro­vo­sert, så prøv å være grei mot dem! De kan tem­mes for å bli hun­der og gir fra seg 1-3 er­fa­rings­po­eng når de dør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.