Nether - mober

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Bla­ze

duk­ker kun opp i Nether-festninger og er den enes­te mo­ben som lar seg ska­de av snø­bal­ler. Når du dreper en bla­ze, gir den fra seg 0-1 bla­ze-sten­ger og 10 er­fa­rings­po­eng.

Det løn­ner seg å bru­ke pil og bue for å an­gri­pe en bla­ze som be­fin­ner seg i luf­ten, og ide­elt sett bør du også ha et skjold som kan blok­ke­re ild­ku­le­ne dens. Husk at for­hek­se­de gull­ep­ler gir deg fem mi­nut­ter med Fire Re­si­stan­ce – det­te kan være ak­ku­rat det du tren­ger!

Ghast

har den lengs­te rekke­vid­den av alle mober i spil­let: De kan tref­fe deg fra over 100 blok­ker unna! Når de dør, gir de fra seg 0-2 krutt, 0-1 ghast-tå­rer og fem er­fa­rings­po­eng.

Ghas­tens ild­ku­ler har enormt lang rekke­vid­de, så pass opp! Du kan der­imot slå ild­ku­le­ne til­ba­ke mot dem, og det­te re­sul­te­rer i en kraf­tig eks­plo­sjon. Hem­me­lig­he­ten for å be­sei­re dem er ved å gjem­me seg bak blok­ker – de kan ikke se gjen­nom vegger.

Mag­ma­ku­ber

kan duk­ke opp over­alt i Nether, men de be­fin­ner seg of­test i nær­he­ten av Net­her­fest­nin­ger. Ak­ku­rat som med slime, vil også en stor mag­ma­kube dele seg opp i mind­re ut­ga­ver av seg selv når du an­gri­per den. Den­ne skap­nin­gen gir fra seg 1- 4 er­fa­rings­po­eng og 0-1 mag­ma­kre­mer når de dør.

Det er lurt å bru­ke pil og bue når man slåss med sto­re ku­ber, mens de små en­kelt kan an­gri­pes med sverd. Husk at de er ras­ke og an­gri­per man­ge gan­ger etter hver­and­re!

Nether har fær­re fiendt­li­ge mober enn ho­ved­ver­de­nen, men de er stør­re, ster­ke­re og skum­le­re enn alt du kan fin­ne over jord­fla­ten!

Wit­her-skje­lett

er den enes­te mo­ben som kan gi fra seg ho­det sitt når spil­le­ren dreper dem (van­lig­vis må mo­ben bli sprengt av en la­det cre­eper). De på­vir­ker også spil­le­ren med Wit­her-ef­fek­ten, og gir fra seg 0-1 kull­bi­ter, 0-2 bein og fem er­fa­rings­po­eng når de dør.

Wit­her-ef­fek­ten kan være eks­tremt far­lig – den kan så­gar ta deg av dage, så hold deg unna wit­her-skje­lett så langt det lar seg gjø­re. Bruk pil og bue for å an­gri­pe dem og kast Hea­ling-drik­ker etter dem for å ska­de dem skik­ke­lig. Dis­se skje­let­te­ne har sverd, ikke bu­er, så du er trygg på av­stand.

Zom­bie­grise­menn

er den van­ligs­te mo­ben i Nether, selv om de også kan duk­ke opp i ho­ved­ver­de­nen (da først og fremst i nær­he­ten av por­ta­ler og når gri­ser blir truf­fet av ly­net). De kan byt­te ut gull­s­ver­det sitt hvis de fin­ner bed­re vå­pen på bak­ken, og de gir fra seg 0-1 bi­ter råt­tent kjøtt, 0-1 gull­klum­per og vel­dig sjel­dent en gull­bar­re når de dør. De gir også fra seg fem er­fa­rings­po­eng.

De kan vol­de mye ska­de, ikke bare for­di de har skar­pe sverd, men også for­di de an­gri­per i grup­per. Den bes­te løs­nin­gen for å kver­ke dem er ved å stå på en ko­lon­ne som er to blok­ker høy og slå dem der­fra. Grise­menn kan nem­lig ikke klat­re.

De kan også duk­ke opp i mi­nia­tyr­form – den­ne ut­ga­ven er mye ras­ke­re og gir fra seg 12 er­fa­rings­po­eng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.