Zom­bier

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Van­li­ge zom­bier

kan duk­ke opp over­alt i ho­ved­ver­de­nen, så­fremt det er mørkt nok. Ale­ne er de treige og sva­ke, men når de er fle­re, kan de plut­se­lig om­rin­ge spil­le­ren og bli enormt far­li­ge. De an­gri­per lands­by­bo­ere uten for­be­hold og sam­ler seg ofte uten­for hus – på tøf­fe­re vans­ke­lig­hets­gra­der kan de også knu­se tre­dø­rer!

Zom­bier gir fra seg fem er­fa­rings­po­eng og 0-2 råt­ne kjøtt­bi­ter når de dør. Det er også en li­ten sjan­sen for at de kan gi fra seg en jern­bar­re, en gul­rot el­ler en po­tet når du dreper dem.

Hus­ker

opp­fø­rer seg som zom­bier og gir fra seg de sam­me gjen­stan­de­ne, men bren­ner ikke i so­len. De på­vir­ker deg også med Hun­ger-ef­fek­ten når de an­gri­per. 80 pro­sent av zom­bier som «spaw­ner» i ør­ke­nen er hus­ker. De for­vand­les til van­li­ge zom­bier hvis de be­fin­ner seg un­der vann i 30 se­kun­der.

Baby-zom­bier

er ras­ke­re enn van­li­ge zom­bier, bren­ner ikke i sol­lys og gir fra seg 12 er­fa­rings­po­eng.

Zom­bie-in­fi­ser­te lands­by­bo­ere

kan duk­ke opp i ste­det for van­li­ge lands­by­bo­ere, og på tøf­fe­re vans­ke­lig­hets­gra­der kan det også hen­de at en van­lig inn­byg­ger for­vand­les hvis ved­kom­men­de blir bitt. Dis­se zom­bi­e­ne kan ku­re­res med en Weak­ness­drikk el­ler et gull­eple – alt det­te kan du fin­ne i en ig­lo­kjel­ler. De ser kan­skje an­ner­le­des ut, men de gir fra seg det sam­me som van­li­ge zom­bier.

Zom­bier er den van­ligs­te mo­ben i spil­let og duk­ker opp bå­de i ho­ved­ver­de­nen og i Nether. Du kjen­ner al­le­re­de til zom­bie­grise­menn og drow­ned – her er de and­re va­ri­an­te­ne du kan stø­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.