Wit­her

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold - Bygg det­te av

DWit­her er den mest frykt­inn­gy­ten­de mo­ben i Mi­necraft, og det blir ikke noe bed­re av å vite at det kun er du som kan på­kal­le den!

u kan på­kal­le den når som helst ved å plas­se­re fire blok­ker sjele­sand i en «T»-form og så plas­se­re tre wit­her-skje­lett­ho­der på top­pen. Sjele­sand fin­ner man i Nether, men wit­her-hode­skal­ler kre­ver mer inn­sats: Man må som re­gel dre­pe cir­ka 120 wit­her-skje­lett for å få tre hode­skal­ler.

Selve wit­her har 300 helse­po­eng i Pc-ut­ga­ven og 600 i Pock­et Edition; den er 3,5 blok­ker høy; og den har an­greps­styr­ke som va­rie­rer av­hen­gig av vans­ke­lig­hets­gra­den din. På «Ea­sy» vol­der den fem skade­po­eng, på «Nor­mal» ut­øver den åtte skade­po­eng, mens den gjør 12 skade­po­eng på «Hard».

Når wit­her våk­ner, vil den for­år­sa­ke en mas­siv eks­plo­sjon som ska­der alt i nær­he­ten, så det er bare å søke dek­ning når du har bygd fer­dig sta­tu­en! Når den er ak­tiv, vil wit­her være fiendt­lig mot alle mober, unn­tatt zom­bier og skje­let­ter.

Hode­kal­le an­gre­pet dens for­år­sa­ker fle­re eks­plo­sjo­ner og for­gif­ter mober, og på «Nor­mal» og «Hard» gir den også fra seg wit­her-ef­fek­ten: Den­ne ef­fek­ten tap­per deg for helse og skju­ler hvor man­ge hjer­ter du har, slik at du ikke vet hvor nær­me du er dø­den. Wit­her øde­leg­ger også alle blok­ker den kom­mer i kon­takt med – alt­så bort­sett fra End-por­ta­ler og berg­grunn, da.

Wit­her gir fra seg en Nether-stjer­ne når den dør, og med den­ne kan du plut­se­lig lage et sig­nal­lys (se side 126). Du kan fort­set­te å på­kal­le og dre­pe wit­her så ofte du måt­te øns­ke, men én gang er som re­gel nok: Man får bare 50 skar­ve er­fa­rings­po­eng for å dre­pe den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.