Lans­byer

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

I midt­en av hver lands­by er det en brønn. Hyt­ter har et rundt tak, jord­gulv og en lands­by­boer. Små hus har et flatt tak (av og til med en bal­kong) og stein­gulv.

Sto­re hus har tre­kant­for­me­de tak og be­står av ett stort «L»-for­met rom.

Slak­te­ren har en «disk» som be­står av hel­ler, så vel som et av­gjer­det om­rå­de i ha­gen sin. Byg­nin­gen vil all­tid ha en slak­ter til­knyt­tet seg, og noen gan­ger duk­ker det også opp en eks­tra lands­by­boer.

Bi­blio­te­ker er lan­ge, sma­le byg­nin­ger med sto­re vin­du­er. De inne­hol­der bord, bok­hyl­ler og en ar­beids­benk. I til­legg vil byg­nin­gen all­tid ha én bi­blio­te­kar og minst én an­nen lands­by­boer. Sme­den har hel­ler på ta­ket sitt og to ov­ner in­ne i hu­set. Smia inne­hol­der også en kis­te med fle­re van­li­ge gjenstander. Sme­den «spaw­ner» sam­men med smia, men bor ikke der. Kir­ker er sto­re strukturer med tre eta­sjer. På bakke­nivå vil du fin­ne et al­ter lagd av trap­per, og i and­re eta­sje vil du fin­ne en uten­dørs bal­kong. Pres­ten hol­der selv­føl­ge­lig til i kir­ken, og av og til føl­ger det også med én an­nen lands­by­boer.

Lands­byer er en an­sam­ling med byg­nin­ger som kan duk­ke opp i nær­he­ten av slet­ter, sa­van­ner og ør­ke­ner. De be­står van­lig­vis av «lo­ka­le» ma­te­ria­ler, slik som tre og sand­stein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.