Skogs­her­skaps­hus

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Et­hvert herskapshus har ulik planløsning, men de fles­te har 2-3 eta­sjer. Eta­sje­ne er fylt med rom som er kob­let sam­men av en snirk­le­te og mys­tisk kor­ri­dor. Den øvers­te eta­sjen er all­tid litt mind­re enn de and­re, og her kan man gå ut på ta­ket.

Herskapshus er hjem­met til den mek­ti­ge il­la­ger­mo­ben, så vel som cre­epe­re og skje­let­ter – du må med and­re ord være år­vå­ken når du vand­rer her.

Hvis du be­sei­rer en evo­ker, kan du ta med deg den me­get sjeld­ne «to­tem of un­dy­ing», en gjen­stand som øye­blik­ke­lig brin­ger deg til­ba­ke til live nes­te gang du dør ( hvis du har den i sek­ken). Det er også mas­se skat­ter i hu­set!

Skogs­her­skaps­hus er enor­me byg­nin­ger som kun­ne blir til i tett­dek­te sko­ger, og man fin­ner dem som re­gel bare ved å bru­ke et spe­si­elt kart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.