Hekse­hyt­ter, ør­ken­ brøn­ner, fange­kjel­le­re

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Hekse­hyt­ter duk­ker kun opp i sum­per: av og til på tørr bak­ke, av og til i grunt vann. De står i hvert fall all­tid på høye stol­per som hol­der dem høyt oppe i været, og den enes­te må­ten å ta seg inn i dem er ved å byg­ge en vei opp til inn­gan­gen.

Du vil fin­ne fle­re sjeld­ne gjenstander på inn­si­den. Det­te er for ek­sem­pel det enes­te ste­det i spil­let hvor du kan fin­ne blomsterpotter og kje­ler. I Pock­et Edition vil kje­len inne­hol­de en til­fel­dig tryl­led­rikk, mens bloms­ter­pot­ta vil ha en rød sopp i seg.

Noen strukturer i Mi­necraft er gans­ke små, men det­te be­tyr ikke at du bør ig­no­re­re dem – de kan inne­hol­de en rek­ke nyt­ti­ge gjenstander!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.