End-byer

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

End-byer duk­ker kun opp ved de yt­ters­te øy­ene av The End, og selv der er det eks­tremt sjel­dent man fak­tisk fin­ner en skik­ke­lig by. Den bes­te me­to­den for å fin­ne en slik by, er ved å gjen­kjen­ne det tom­me om­rå­det mel­lom ho­ved­øya og de ytre øy­ene og så ut­fors­ke der.

Bygg et stort tårn slik at du vet hvor du kom fra, og følg der­et­ter kan­ten til du an­kom­mer en by ( el­ler om­rå­det du star­tet i). Det­te vil gi deg litt å gå på – det er van­lig­vis noe spen­nen­de i dis­se om­rå­de­ne.

De yt­ters­te øy­ene i The End er dyst­re og tom­me ste­der som er over­svømt av chorus-trær og en­der-menn, men hvis du ut­fors­ker en stund, vil du før el­ler si­den fin­ne en End-by.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.