Avan­ser­te hem­me­lig­he­ter

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Tror du at du vet alt det er verdt å vite om Mi­necraft? Hvis du har lest helt hit, vet du an­ta­ge­lig en god del, men det fin­nes fort­satt et par ting vi kan lære deg før du er ut­ek­sa­mi­nert!

■ Lil­la, gla­sert ter­ra­kot­ta kan duk­ke opp i un­der­vanns­rui­ner – de er of­test plas­sert nede i gul­vet i stør­re strukturer. Det­te er det enes­te ste­det den­ne blok­ken duk­ker opp na­tur­lig i spil­let.

■ Hav­mo­nu­men­ter er ald­ri del­vis be­gravd i hav­gul­vet – i mot­set­ning til ør­ken­temp­ler som ofte be­fin­ner seg un­der jor­den.

■ Selv om rød­stein er en stor del av spil­let, kan man kun fin­ne dis­se ma­te­ria­le­ne i jun­gel­temp­ler og herr­skaps­hus.

■ Ør­ken­temp­ler inne­holdt tid­li­ge­re far­ge­de ull­blok­ker (i veg­ge­ne og gul­vet), men si­den fle­re blok­ker har duk­ket opp i spil­let, har dis­se blitt end­ret til far­get ter­ra­kot­ta.

■ Skatte­kis­ter på skips­vrak er det enes­te ste­det du kan fin­ne klok­ker i Mi­necraft.

■ En mak­si­mert strøm­le­der har en rekke­vid­de på 96 blok­ker og vil gi spil­le­re natt­syn un­der vann, mu­lig­he­ten til å gra­ve ras­ke­re un­der vann og uen­de­lig ok­sy­gen un­der vann.

■ Fos­si­ler duk­ker kun opp mel­lom høy­de­ne Y= 40 og Y= 49 i sum­per og ør­ke­ner.

■ Det fin­nes fire ty­per skalle­fos­si­ler og fire ribbeins­fos­si­ler.

■ Iglo­er vil ald­ri duk­ke opp i is­fjell-, ispigger- el­ler taiga-bio­mer (til tross for at det er mas­se snø der).

■ Én av 50 lands­by­bo­ere vil duk­ke opp som en

zom­bie, men hvis du fin­ner lands­byen på da­gen vil zom­bi­en som re­gel bren­ne opp før du kom­mer fram.

■ Skogs­herr­skaps­hus har ofte hem­me­li­ge rom som ikke har en dør. Én ut­ga­ve av det­te rom­met har en dia­mant i midt­en, mens en an­nen ut­ga­ve av fullt av spin­del­vev og ed­der­kop­per.

■ Det er en sjan­se på 1 til 1 000 000 000. Har du opp­levd det­te, er du med and­re ord med i en vel­dig eks­klu­siv klubb.

■ Hvis du kob­ler et drage­hode til en rød­steins­kraft­kil­de, kan du få det til å åpne og luk­ke mun­nen sin.

■ Lands­by­bo­eren som duk­ker opp i ig­lo­kjel­le­re i Be­d­rock Edition vil være til­fel­dig valgt. I Ja­va Edition er den­ne mo­ben all­tid en prest.

■ Lav­abrøn­ner kob­ler inn­si­den av Nether-festninger til fest­nin­gens ut­side. For å slip­pe ut tren­ger du da bare å stan­se lava­til­før­se­len og hop­pe ut.

■ Ved å plas­se­re en blokk med far­get glass på et sig­nal­lys, vil du få strå­len til å end­re far­ge.

■ Hvis du ikke klik­ker «done» på et sig­nal­lys’ grense­snitt, vil den ikke ak­ti­ve­res!

DU HAR KOM­MET DEG TIL SLUT­TEN, THE END ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.