LAG ET FLATT OM­RÅ­DE FOR BYEN DIN

Finn ut hvor­dan du enk­lest mu­lig kan jev­ne et kart med jor­den

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Det er in­gen en­kel opp­ga­ve å byg­ge en by i Mi­necraft, og uten de ret­te tek­nik­ke­ne kan det fort bli enda vans­ke­li­ge­re!

Du kan byg­ge en Mi­necraft­by ut­fra en helt al­min­ne­lig spill­ver­den, men det kan fort by på man­ge for­skjel­li­ge pro­ble­mer: Det kan ten­kes at du spaw­ner på en li­ten øy på ha­vet; du kan be­fin­ne deg på en snø­dekt fjell­topp; el­ler kan­skje du våk­ner midt i ør­ke­nen – in­gen av dis­se ste­de­ne er ide­el­le for å byg­ge en by.

Jo­da, du kan lett be­ve­ge deg til en an­nen del av kar­tet, sær­lig i Crea­ti­ve Mo­de, hvor du kan fly gjen­nom luf­ten. Men selv da kan det bli vans­ke­lig: Bio­mer for­and­rer seg hele ti­den, fjell og bak­ker hav­ner i vei­en, og in­gen vil vel ha et kon­tor i en lavap­øl.

For å gjø­re bygge­pro­ses­sen så be­ha­ge­lig som mu­lig, er det best å star­te med et helt flatt kart – en Su­per­flat-ver­den om du vil. Da slip­per du å bru­ke time­vis på å ham­re deg gjen­nom fjell­si­der, tøm­me inn­sjø­er el­ler klat­re over and­re hind­rin­ger som står i vei­en.

I ste­det vil du få lan­ge, tom­me slet­ter så langt øyet kan se. De er dek­ket med her­lig, grønt gress som du så kan bru­ke som bak­grunn for ditt fan­tas­tis­ke pro­sjekt. Slik gjør du det …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.