LAST NED FERDIGLAGDE BYGG!

Finn ut hvor­dan du kan fyl­le kar­tet ditt med ferdiglagde struk­tu­rer

Minecraft: Byer og byggverk - - Innhold -

Åbyg­ge en Mi­necraft­by er ik­ke bare bare. Det kan fort ta må­neds­vis å fer­dig­stil­le en full­sten­dig by på egen­hånd. Der­for er man­ge Mi­necraft-pro­sjek­ter fak­tisk gruppe­inn­sat­ser, hvor mer enn ti spil­le­re ar­bei­der sam­men for å lage det de bare kun­ne drømt om ale­ne.

Hel­dig­vis er du ik­ke nødt til å byg­ge alt ale­ne hvis du ik­ke har lyst – det fin­nes mil­lion­vis av Mi­necraft-spil­le­re der ute, og man­ge av dis­se de­ler mer enn gjer­ne av sitt har­de ar­beid. Bare tenk: De lar and­re las­te ned byg­nin­ger de har lagd selv!

Det tar da bare se­kun­der å las­te ned en mas­siv sports­are­na, et di­gert tårn el­ler et fan­tas­tisk her­skaps­hus. Det­te had­de an­ta­ge­lig tatt fle­re ti­mer – el­ler kan­skje til og med da­ger – å byg­ge på egen­hånd.

Den­ne guid­en vi­ser deg hvor­dan du kan im­por­te­re byg­nin­ger inn i din egen by via en pro­gram­vare kalt Mce­dit. Det­te rå­det vil der­for bare gjel­de for Java Edition-spil­le­re. Ik­ke prøv å gjø­re det­te i van­li­ge Mi­necraft-ver­de­ner, for da kan det øde­leg­ge lag­rings­fila di!

Yn­g­re spil­le­re bur­de også få hjelp fra en vok­sen for å las­te ned og bru­ke pro­gram­va­ren – det kan være litt vans­ke­lig å mest­re, og det er fort gjort å gjø­re noe feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.