MODERN HD

Gra­tis nedlasting fra http://resourcepack.net/ modern-hd-resource-pack

Minecraft: Byer og byggverk - - Teksturpakker -

Når du byg­ger en mo­der­ne by, er det all­tid en for­del å unn­gå blok­ker som ser ut som de hø­rer til i Flint­s­to­nes. Modern HD kan hjel­pe deg med det­te – res­surs­pak­ken lar deg lage en su­per­sti­lig by!

Alt i den­ne pak­ken oser av stil: Tre- og ste­in­teks­tu­re­ne er su­per­d­e­tal­jer­te og let­te å bru­ke for å lage spen­nen­de her­skaps­hus (som på bil­det til høy­re). Jern­sten­ger blir er­stat­tet med svar­te stol­per, glass er full­sten­dig gjen­nom­sik­tig, og til og med bloms­te­ne ser mer rea­lis­tis­ke ut.

Modern HD er like sti­lig på inn­si­den: Gjen­stan­der som mas­si­ve Tv-er, ste­reo­an­legg og Dvd-spil­le­re er­stat­ter van­li­ge Mi­necraft­blok­ker. I til­legg kan du lage et su­per­mo­der­ne kjøk­ken ved hjelp av skap og den slags (i ste­det for å bare plas­se­re en ovn i hjør­net av rom­met).

Ma­le­ri­ene er mo­der­ne kunst­verk som like gjer­ne kun­ne hørt hjem­me på et fancy mu­se­um.

Hvis du ser etter den ul­ti­mate Mi­necraft-byen, er det­te pak­ken for deg.

JAVA EDITION

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.