SOARTEX

Gra­tis nedlasting fra htt­ps://soartex.net/down­loads

Minecraft: Byer og byggverk - - Teksturpakker -

Soartex er pak­ke med fo­kus på høy opp­løs­ning. Det­te be­tyr at alt ser mye mer de­tal­jert ut enn det det van­lig­vis gjør.

Vi els­ker må­ten Soartex hånd­te­rer vann og glass. Vann er krys­tall­klart – som i vir­ke­lig­he­ten – og vin­du­ene i spil­let blir full­sten­dig gjen­nom­sik­ti­ge. Alt blir mye mer rea­lis­tisk, og du får langt bed­re ut­sikt over spill­ver­de­nen.

So­len og sky­ene i Soartex er fan­tas­tis­ke, med lod­ne sky­er, en glø­den­de sol og skar­pe lyn­ned­slag som duk­ker opp når det blir dår­lig vær!

Det fin­nes to ut­ga­ver av Soartex. Fan­ver-ver­sjo­nen er en ver­sjon som har blitt lagd av fle­re spil­le­re som har sam­ar­bei­det – det er den ut­ga­ven du ser her. In­vic­tus er en litt mer po­lert ut­ga­ve som er de­sig­net av pro­fe­sjo­nel­le kunst­ne­re – den­ne kre­ver mer ma­skin­kraft fra Pc-en din.

Du må også in­stal­le­re Op­ti­fine ( htt­ps://op­ti­fine.net) før du las­ter ned og in­stal­le­rer Soartex på data­ma­ski­nen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.