PUREBDCRAFT

660 Mi­necraft-myn­ter (rundt 40 kro­ner) fra Mi­necraft Sto­re; fra for Java Edition fra bd­craft.net

Minecraft: Byer og byggverk - - Teksturpakker -

Purebdcraft er en av få teks­tur­pak­ken som er tilgjengelig for både Mi­necraft og Mi­necraft Java Edition.

Pak­ken er per­fekt for byg­nin­ger. Vin­dus­blok­ke­ne på syke­hu­set (se si­de 79 for en guide) har for ek­sem­pel blitt om til én sam­men­hen­gen­de glass­over­fla­te, og mur­stein er mer de­tal­jert enn noen­sin­ne. Bare se på brann­sta­sjo­nen vi byg­de!

Det fin­nes også en rek­ke and­re kule ting i Purebdcraft, slik som den kule fon­ten som blir brukt på skilt. Nå ser de mye smar­te­re ut enn el­lers, og det kan du be­nyt­te deg av for å lage flot­te gate­skilt i Mi­necraft-byen din!

Det fin­nes noen ting som ik­ke helt pas­ser inn i en mo­der­ne by der­imot: Lands­by­boer­ne ser for ek­sem­pel ut som om de kom­mer rett fra Star Wars, og ma­le­ri­ene er nok­så skum­le. Hvis du vil ha en smell­vak­ker, men litt rar by, er det­te de­fi­ni­tivt tin­gen for deg!

JAVA-UT­GA­VEN OG MI­NECRAFT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.