PC (JAVA EDITION)

Minecraft: Byer og byggverk - - Lagre Byen Din! -

Java Edition lag­rer Mi­necraft-fi­ler i en litt skjult map­pe.

Det fin­nes to må­ter du kan fin­ne den på: Den førs­te er ved å åpne Mi­necraft, tryk­ke på «Single­play­er» og så klik­ke én gang på lag­rings­fila di. Trykk på «Edit»-knap­pen, og så vil du få en ny skjerm hvor det blant an­net står «Open Fol­der». Trykk der for å få Win­dows til å åpne map­pen for deg.

Den and­re me­to­den du kan bru­ke for å fin­ne map­pen er ved å skri­ve inn «%appdata%» (uten si­tat­tegn) i Pc-ens søke­mo­tor. Du vil da få opp en map­pe kalt «Appdata», og den­ne kan du åpne for å fin­ne en ny map­pe kalt «.mi­necraft». Der in­ne vil du fin­ne enda en map­pe, kalt «sa­ves», og her har du alle lag­rings­fi­le­ne dine.

Nå som du har fun­net den­ne map­pen, er det fle­re me­to­der du kan bru­ke for å ta vare på fi­le­ne dine. Det­te er for å hind­re at de blir helt borte hvis de ori­gi­na­le fi­le­ne for­svin­ner.

Du kan for ek­sem­pel ko­piere dem ma­nu­elt til en an­nen disk, slik som en USBpin­ne. Sett USB-EN inn i ma­ski­nen og dra fi­le­ne over til Usb-ens map­pe i Win­dows Ex­plo­rer. Hvis du al­le­re­de har brukt den­ne me­to­den, vil du se­ne­re få spørs­mål om hvor­vidt du vil skri­ve over den al­le­re­de ek­sis­te­ren­de fila. Velg «Yes» (med mind­re du vil ha fle­re uli­ke ut­ga­ver av sam­me spill­ver­den).

En an­nen me­to­de du kan be­nyt­te deg av, er mu­lig­he­ten til å las­te opp fi­le­ne til uli­ke sky­lag­rings­tje­nes­ter, slik som Drop­box el­ler One­dri­ve. På den må­ten har du ik­ke bare to ko­pi­er av lag­rings­fila di, men da vil det også være mu­lig å las­te den ned hvor som helst via sky­en. Det­te be­tyr at du lett kan fort­set­te der du slapp hvis et uhell skul­le skje med data­ma­ski­nen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.