FILL-KOMMANDOEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Raskere Med Kommandoer -

Fill-kommandoen vil hind­re muse-/ skjerm­fin­ge­ren din fra å sli­te seg ut når du skal set­te ut tonne­vis av den sam­me blok­ken in­nen­for ett om­rå­de. Fill­kom­man­do­en kom­mer til sin rett når du for ek­sem­pel skal leg­ge gulv i et nytt bygg, el­ler hvis du kan­skje skal byg­ge en mas­siv vegg som be­står av én type blokk.

Enda bed­re er det fak­tum at det er en av de enk­les­te kom­man­do­ene du kan bru­ke. Du må li­ke­vel være for­sik­tig når du ko­pie­rer ko­or­di­na­te­ne for hvor du vil plas­se­re blok­ke­ne dine. Tas­ter du ett sif­fer feil, kan det­te full­sten­dig øde­leg­ge byg­get ditt – du kan ik­ke ang­re bort en fill-kom­man­do.

På nes­te si­de vi­ser vi deg hvor­dan du leg­ger et sand­steins­gulv ved hjelp av en re­la­tivt en­kel fill-kom­man­do.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.