LAG EN HUL BYG­NING

Minecraft: Byer og byggverk - - Raskere Med Kommandoer -

Fill-kommandoen kan bru­kes til mer enn bare gulv og veg­ger – du kan fak­tisk lage hele byg­nin­ger med et par kode­lin­jer! Men da øns­ker du an­ta­ge­lig ik­ke at inn­si­den skal være stapp­full av blok­ker. For å bare lage de ytre veg­ge­ne på byg­get, må du leg­ge til «hol­low» i kommandoen.

For å lage et hult bygg må du fin­ne ko­or­di­na­te­ne fra de to mot­sat­te hjør­ne­ne (slik vi gjor­de det i steg 1 og 2 på for­ri­ge si­de). Du blir nødt til å fly opp i luf­ten og bru­ke øye­mål for å vur­de­re hvil­ke ko­or­di­na­ter som gjel­der for det øvers­te hjør­net av byg­get du skal lage.

Når du fin­ner ko­or­di­na­te­ne, er det bare å vel­ge blok­ken du vil bru­ke og så skri­ve føl­gen­de kom­man­do: /fill 2061 3 -776 2078 10 -768 sand­s­tone 0 hol­low

Du må er­stat­te våre ko­or­di­na­ter med dine egne. Du lu­rer kan­skje også på hvor­for vi har en «0» etter «sand­s­tone»? Det­te er for­di vi er nødt til å bru­ke blok­kens ful­le ID når vi skri­ver ◄«hol­low» rett bak den. Van­lig sand­stein har Id-en «sand­s­tone 0».

Hvis du la­ger et vin­du i byg­get ditt, vil du nå se at det er full­sten­dig hult på inn­si­den!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.