BRUK FILL-KOMMANDOGENERATOREN

Minecraft: Byer og byggverk - - Raskere Med Kommandoer -

Hvis du ik­ke har lyst til å skri­ve og sty­re med fill-kommandoer på egen­hånd, kan du all­tids prø­ve Fill Com­mand Ge­ne­ra­tor på thepi­vot.net/mi­necraft.

Med det­te briljante verk­tøy­et kan du skri­ve inn ko­or­di­na­te­ne dine, vel­ge hvil­ken blokk du vil fyl­le om­rå­det med og så jus­te­re et par and­re valg (om du vil at bby­gg­ver­ket skal være hult el­ler ik­ke, for ek­sem­pel).

Fill-kommandoen blir da auto­ma­tisk ge­ne­rert i bok­sen ne­derst på si­den. Hvis du spil­ler på PC, kan du så klip­pe og lime den­ne kommandoen inn i spil­let – du tren­ger ik­ke skri­ve inn tall for tall!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.