CLONE-KOMMANDOEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Raskere Med Kommandoer -

Clone-kommandoen er vel­dig nyt­tig når du byg­ger man­ge av de sam­me byg­nin­ge­ne over et stør­re om­rå­de. Den lar deg en­kelt klo­ne og ko­piere en byg­ning du al­le­re­de har lagd, for så å lime inn en iden­tisk kopi et an­net sted i nær­he­ten. Hvis du for ek­sem­pel skal byg­ge en rad med hus, kan den­ne kommandoen spa­re deg for mas­se tid.

Det er gans­ke en­kelt å bru­ke clo­ne­kom­man­do­en, men vær opp­merk­som på at det er en gans­ke stor be­grens­ning på an­tal­let blok­ker du kan klo­ne. Det fak­tis­ke an­tal­let er 32 768 blok­ker, som an­ta­ge­lig hø­res ut som en hel del, men det er egent­lig ik­ke så mye når du tar med en byg­nings høy­de, bred­de og dyb­de i regne­styk­ket. Slik gjør du det:

1

Du må fin­ne ko­or­di­na­te­ne fra to mot­stå­en­de hjør­ner i byg­get du har lyst til å klo­ne. Be­gynn ved å knu­se en blokk i bak­ken i et hjør­ne like uten­for byg­get. Finn ko­or­di­na­te­ne for blok­ken ved å bru­ke den sam­me me­to­den vi bruk­te i steg 1 av fill-kom­mando­opp­læ­rin­gen på for­ri­ge si­de.

2

Fly de­ret­ter til mot­satt hjør­ne av byg­get, slik at du be­fin­ner deg et godt styk­ke over ta­ket og alt an­net du har lyst til å ko­piere. Skriv ned ko­or­di­na­te­ne.

3

Knus en blokk i bak­ken der hvor du vil at ko­pi­en av byg­get ditt skal hav­ne. Byg­nin­gen vil ko­pie­res i den sam­me ret­nin­gen, og der­for er det vel­dig lett å for ek­sem­pel klo­ne et nabo­hus. Skriv ned ko­or­di­na­te­ne på blok­ken du nett­opp knus­te.

4

Skriv de­ret­ter inn føl­gen­de kom­man­do: /clone 2027 3 -785 2041 12 -771 2027 3 -767

Er­statt våre ko­or­di­na­ter med dine egne, hvor de førs­te tre sif­re­ne er ko­or­di­na­te­ne du fant i steg 1, de nes­te tre sif­re­ne er ko­or­di­na­te­ne fra steg 2 og de sis­te tre sif­re­ne er ko­or­di­na­te­ne fra steg 3.

Du bur­de nå ha en per­fekt kopi av byg­nin­gen rett ved si­den av ori­gi­na­len. Som du kan se fra skjerm­bil­det vil noen gjen­stan­der, slik som gul­røt­ter, ik­ke all­tid ble med i klo­nin­gen. Da er det bare å er­stat­te dis­se gjen­stan­de­ne for hånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.