LAST NED MCE­DIT

Minecraft: Byer og byggverk - - Last Ned Ferdiglagde Bygninger -

For å plas­se­re and­res byggverk rundt i din by, vil du tren­ge en ver­dens­re­di­ge­rer – det­te er ik­ke noe som er gjort i en hånd­ven­ding.

Ver­dens­re­di­ge­re­ren vi skal bru­ke her kal­les Mce­dit. Du kan las­te den ned fra mce­dit.net/down­loads.html. I skri­ven­de stund er den ny­es­te ut­ga­ven av pro­gram­va­ren num­me­rert med 2.0.0, og det er den vi bru­ker her. For­hå­pent­lig­vis er det fort­satt den sam­me ut­ga­ven som gjel­der når du le­ser det­te.

Mce­dit er et vel­dig kraf­tig verk­tøy som må tas på al­vor – det kan være fort gjort å øde­leg­ge en hel Mi­necraft­ver­den hvis du ik­ke vet hva du dri­ver med. Vi fore­slår der­for at du tar back­up av ver­de­nen din før du bru­ker Mce­dit. Da har du i hvert fall noe å fal­le til­ba­ke på hvis du er uhel­dig.

Ved si­den av å im­por­te­re and­re spil­le­res byg­nin­ger, kan man også bru­ke Mce­dit for å ned­leg­ge fjell, fyl­le sto­re om­rå­der med en spe­si­fikk blokk­type og til og med ko­piere dine egne byg­nin­ger. Du ser kan­skje hvor­dan det­te kan gå galt?

Når du har las­tet ned pro­gram­va­ren vil du bli bedt om å «ex­tract»-e fi­le­ne. Gjør det­te og lagre fi­le­ne på et lurt sted hvor du kan fin­ne dem igjen se­ne­re.

Når fi­le­ne er kla­re, skal du fin­ne en map­pe kalt «mce­dit2» der du lag­ret fi­le­ne. Åpne den­ne map­pen og klikk på «Mce­dit»-iko­net. Det­te vil åpne pro­gram­va­ren.

Før vi be­gyn­ner å bru­ke Mce­dit tren­ger vi noe vi kan las­te ned!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.