FINN BYG­NIN­GER DU KAN LAS­TE NED

Minecraft: Byer og byggverk - - Last Ned Ferdiglagde Bygninger -

For å set­te and­res byg­nin­ger på kar­tet ditt er du nødt til å las­te ned noe som he­ter en «sche­ma­tic»-fil. Det­te er i bunn og grunn en plan­teg­ning som for­tel­ler hvor alle Mi­necraft-blok­ker skal set­tes i et byggverk.

Det fin­nes fle­re si­der som lar deg las­te ned dis­se plan­teg­nin­ge­ne, men vår fa­vo­ritt er mi­necraft­sche­ma­tics.com. Her vil du fin­ne en hel haug av byg­nin­ger du kan las­te ned til byen din, in­klu­dert mas­si­ve byggverk som sports­are­na­er og sky­skra­pe­re du van­lig­vis vil­le brukt fle­re da­ger på å byg­ge på egen­hånd.

Let litt rundt på si­den og finn en byg­ning du har lyst til å plas­se­re i byen. Se over på nes­te si­de for å fin­ne ut av hvor­dan du las­ter ned byg­get og plas­se­rer det rett inn i din egen spill­ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.