BIBLIOTEK

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Broville-bi­blio­te­ket ser ik­ke enormt spek­ta­ku­lært ut fra for­si­den – det min­ner sna­re­re om en gans­ke or­di­nær byg­ning som lett kun­ne slup­pet unna som et van­lig kon­tor­bygg. Går du rundt på bak­si­den vil du der­imot opp­da­ge at det byr på mer enn man skul­le tro. Ja, det pas­ser ut­mer­ket inn sam­men med den lan­ge bro­en som be­fin­ner seg like bak bi­blio­te­ket. På inn­si­den fin­ner man enor­me eta­sjer ful­le av bok­hyl­ler, et barne­om­rå­de og data­ma­ski­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.