INTERNASJONAL FLYPLASS

Vi har bygd en flyplass, for dem som li­ker tan­ken på å fly vekk fra kjas og mas.

Minecraft: Byer og byggverk - - Internasjonal Flyplass -

Her skal vi vise deg hvor­dan du kan byg­ge en fan­tas­tisk internasjonal flyplass.

Fly­plas­sen vår har alt: inn­sjek­king, sik­ker­hets­sjekk, av­gangs­hall og til og med et fun­ge­ren­de ba­ga­sje­bånd. Det fin­nes også en pas­sa­sje som går di­rek­te ut til fly­et – det­te er for at de fine pas­sa­sje­re­ne dine skal unn­gå å måt­te klem­me seg inn i en av de gru­ful­le fly­plass­bus­se­ne.

Fly­plas­sen er enorm med stor «E», og den kre­ver masse­vis av res­sur­ser og ar­beid. Du vil med and­re ord kom­me til å vil­le byg­ge den­ne i Crea­ti­ve Mo­de.

Dess­ver­re har vi ik­ke plass her til å vise deg hvor­dan du byg­ger det enor­me fly­et som står på ut­si­den av fly­ter­mi­na­len, men på si­de 86 vi­ser vi deg uan­sett hvor­dan du kan las­te ned en bo­nus­guide gra­tis fra net­tet. Er ik­ke det snilt?

På den si­den gir vi deg også en len­ke til en vi­deo som gir deg en enda mer de­tal­jert gjen­nom­gang av fly­plas­sen.

Der­nest set­ter vi på to nye pa­ne­ler ved si­den av de vi lag­de i det for­ri­ge ste­get – fly­plas­sen vår er nå fem pa­ne­ler bred. Hvis du spil­ler Java Edition på PC, er det lett å ko­piere, flyt­te på og lime inn det førs­te pa­ne­let du byg­de (se si­de 24). Hvis du spil­ler på kon­soll, mo­bil el­ler nett­brett er du der­imot pent nødt til å byg­ge hvert enes­te pa­nel for hånd.

Vi har plas­sert et mi­ni­tak over ho­ved­inn­gan­gen, og sjø­lan­ter­ner ly­ser opp om­rå­det. Dis­se blok­ke­ne ly­ser både opp­over og ned­over, noe som be­tyr at både inn­gan­gen og selve fly­plas­sen blir lyst opp. Vi har i til­legg valgt å ik­ke set­te inn dø­rer på for­si­den av byg­get – det­te er tross alt en internasjonal flyplass, og den sten­ger ald­ri!

Hvis du føl­ger jumbo­jet-guid­en vår (se si­de 86), hus­ker du kan­skje at det er en di­ger trapp som le­der ut mot fly­et? Den har vi fjer­net og er­stat­tet med den­ne lan­ge tun­ne­len som le­der pas­sa­sje­rer rett fra fly­plas­sen og ut til fly­et. Tun­ne­len er lagd av jern­blok­ker, og langs pas­sa­sjen kan du se hvor­dan vi har lagd plass til glass­ru­ter slik at man kan se ut.

Vi har brukt de sam­me pa­ne­le­ne som tid­li­ge­re for å fyl­le si­de­ne og fron­ten av fly­plas­sen, men sam­ti­dig har vi sør­get for at det er et mel­lom­rom hvor inn­gan­gen kan være. Fly­plas­sen er nå fem pa­ne­ler bred og to pa­ne­ler dyp. Byg­get er fak­tisk så stort at vi sli­ter med å få alt med i ett en­kelt skjerm­bil­de.

Det er på tide å set­te på ta­ket! Det skal for det mes­te be­stå av kvarts­hel­ler, men vi har også lagt inn noen glass­ru­ter slik at na­tur­lig sol­lys kan kom­me inn. På for­si­den og bak­si­den av fly­plas­sen har vi struk­ket ut ta­ket slik at pas­sa­sje­re­ne ik­ke blir søkk­våte når det reg­ner. Og så ser det gans­ke sti­lig ut, da.

Nå skal vi be­gyn­ne på selve ter­mi­na­len. Fly­plas­sen skal be­stå av en rek­ke iden­tis­ke pa­ne­ler, som lar deg gjø­re den så stor el­ler li­ten du vil. Våre pa­ne­ler be­står av meis­let kvarts og ly­se­blått glass. Den øvers­te eta­sjen stik­ker én blokk ut fra un­der­eta­sjen, og vi har bygd pas­sa­sjen fra steg 1 ut fra over­eta­sjen.

Til slutt har vi fylt for­si­den av fly­plas­sen med po­lert sand­stein, slik at pas­sa­sje­rer let­te­re skal ku­ne rul­le ba­ga­sjen sin inn ho­ved­inn­gan­gen. Vi har også lagt til et bloms­ter­bed og en hek­ke­rad for å gjø­re om­rå­det litt mer at­trak­tivt. Lys har vi også in­stal­lert, og helt til slutt kan du se hvor­dan vi har lagd et sitte­om­rå­de på inn­si­den av byg­get. Fiks fer­dig!

Nede i førs­te eta­sje fin­ner vi an­komst­hal­len, og her har vi lagd et fun­ge­ren­de ba­ga­sje­bånd. Det­te be­står av en blan­ding av van­li­ge og kraft­drev­ne skin­ner – husk at du må set­te en rød­steins­fak­kel på un­der­si­den av kraft­skin­ne­ne for at de skal fun­ge­re. Gruve­vog­ner med kis­ter vil de­ret­ter snur­re rundt på bån­det, slik at det lig­ner ba­ga­sje som ven­ter på å bli pluk­ket opp.

Inn­sjek­kings­skran­ke­ne står i førs­te eta­sje. Vi har brukt stein­hel­ler for å gjen­ska­pe ba­ga­sje­bån­de­ne mel­lom hver skran­ke, mens et skilt på hver skran­ke for­tel­ler hvil­ke pas­sa­sje­rer som kan sjek­ke inn der. Øko­nomi­klas­se må stå i en lang og snirk­le­te kø (mar­kert av jern­sten­ger), mens bu­si­ness­klas­se får en kor­te­re kø.

Vi har brukt po­lert ande­sitt på gul­vet in­ne. Du kan nok en gang be­nyt­te deg av fill-kommandoen for å gjø­re pro­ses­sen raskere (se si­de 24). Legg mer­ke til hvor­dan det fak­tum at topp­eta­sjen er opp­styk­ket sør­ger for at sol­lys fra tak­vin­du­ene fort­satt når helt ned til førs­te eta­sje. Trap­pen opp til av­gangs­hal­len er lagd av steintrinn.

Det­te er av­gangs­hal­len, og som du ser, står fly­et like uten­for vin­du­et. En sik­ker­hets­skran­ke like ved ut­gan­gen har et skilt som min­ner pas­sa­sje­rer på at de må vise board­ing­kort og pass. Like borten­for står det so­fa­er lagd av røde sand­steins­trap­per. En jern­dør sper­rer ut­gan­gen fram til fly­et er klart for av­gang.

Velkommen til sik­ker­hets­kon­trol­len. Her fin­ner du to me­tall­de­tek­to­rer som be­står av jern­blok­ker og en rød­steins­fak­kel. I midt­en står ba­ga­sje­skan­ne­ren – den­ne bru­ker stein­pla­ter som skal lig­ne på plast­bok­se­ne man van­lig­vis leg­ger hånd­ba­ga­sjen sin i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.