BIL/TAXI

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Den­ne gule bi­len kun­ne også fun­gert som en taxi fra New York. Den er lagd av ull frem­for be­tong­blok­ker, og det­te fø­rer til at in­gen av teppe­blok­ke­ne på ta­ket el­ler pan­se­ret skil­ler seg nevne­ver­dig ut. Fron­ten be­står av juke­bok­ser, mens front­lyk­te­ne er gjen­stands­ram­mer med en gul glass­blokk på inn­si­den. OBS: Du må bru­ke hel­ler på inn­si­den av bi­len for å få teppet til å dek­ke ta­ket.

KJØRETØY Her er noen kjøretøy du kan­skje har lyst til å set­te på vei­ene dine. In­gen av dem be­ve­ger seg selv­føl­ge­lig, men det er kan­skje like greit? På nes­te si­de ser du hvor­dan du kan lage en trai­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.